Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr III/12/2014

Z dnia:2014-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: dzierżawy nieruchomości


UCHWAŁA Nr III/12/2014
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie: dzierżawy nieruchomości.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z  art. 13, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej o pow. do 20 m2 znajdującej się w granicy działki nr 262 położonej w Marciszowie, stanowiącej własność gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie: dzierżawy nieruchomości


Rada Gminy Marciszów podjęła uchwałę w dniu 29.12.2014 r. Nr III/261/14 w sprawie: dzierżawy nieruchomości. Uchwałę podjęto w celu wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej o pow. do 20 m2 znajdującej się w granicy działki nr 262 położonej w Marciszowie, stanowiącej własność gminy.
Na części działki nr 262 oraz na części działki nr 258/3 znajduje się garaż wybudowany ze środków własnych Państwa W.M. Leszczyńskich, zamieszkujących w budynku przy ul. Głównej 118, którzy są zainteresowani dzierżawą gruntu pod garażem.

W sierpniu br. została podjęta uchwała na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części gruntu działki nr 258/3 pod garażami (Uchwała Nr LII/261/14 Rady Gminy Marciszów  z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości).

Na podstawie niniejszej uchwały oraz w/w uchwały zostanie zawarta umowa dzierżawy z Państwem W.M. Leszczyńskimi na okres 10 lat. W przyszłości gmina zamierza sprzedać przedmiotowy grunt na rzecz w/w dzierżawców - właścicieli wspomnianego garażu.
 

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :