Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIII/211/2013

Z dnia:2013-12-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013


UCHWAŁA Nr XLIII/211/2013
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2013 roku poz. 594), art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ((tekst jednolity DZ.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       224.846
z tego:
            dochody bieżące                o kwotę        224.846
Zmniejsza się dochody budżetu gminy                o kwotę     1.080.772
z tego:
           dochody bieżące                o kwotę        730.772
           dochody majątkowe                o kwotę        350.000
Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę          23.709
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę           2.500
   wydatki majątkowe                        o kwotę          21.209
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę        879.635
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę        732.635
    wydatki majątkowe                        o kwotę        147.000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach            13.499.251,05 zł
Plan wydatków po zmianach            12.824.257,27 zł
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości                674.993,78 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2012) – 367.906,22 zł

§ 3

W uchwale Nr XXX/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013  uchwala się nowe brzmienie załączników:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2013 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
Nr 7 - Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r., który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2013 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2014-01-03 10:55:26Załączniki 1-4
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :