Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXI/102/2016

Z dnia:2016-03-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej


UCHWAŁA Nr XXI/102/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego (Uchwała Nr 116/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.), Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1.Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 114484 D położonej w Marciszowie przy ul. Różanej w granicy działek ewidencyjnych nr 267/64, nr 267/65 poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym wyłączona droga zaznaczona jest na mapie.   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/102/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.

Droga nr 114484 D w Marciszowie usytuowana jest w granicach działek gminnych nr 267/64, nr 267/65 i nr 267/66, które powstały w wyniku podziału działki nr 267/18. Podział działki przeprowadzono w celu wydzielenia terenu na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek. Działka nr 267/64 została wydzielona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 267/16, a działka nr 267/65 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 267/17.
Pas drogowy w/w drogi gminnej posiada 12 m szerokości, z czego szerokość samej jezdni utwardzonej wynosi ok. 4,2 m. Pozostałą cześć drogi stanowią pobocza i tereny nieutwardzone. Wydzielony fragment gruntu w postaci działek nr 267/64 i 267/65 stanowi nieutwardzone pobocze drogi i nie ograniczy funkcjonalności drogi, gdyż po jego wydzieleniu pozostało jeszcze pobocze o szerokości 2 m.
W przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 7, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego (Uchwała Nr 116/2016 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 lutego 2016 r.).  
Teren, usytuowany w granicach działek nr 267/64 i nr 267/65 po pozbawieniu kategorii drogi gminnej i wyłączeniu z użytkowania jako drogi gminnej oraz po skompletowaniu stosownej dokumentacji będzie przedmiotem sprzedaży.  
Mając powyższe na względzie uzasadnionym jest podjęcie uchwały.Załączniki:

Data publikacji 2016-04-04 13:23:51Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :