Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXI/101/2016

Z dnia:2016-03-31
Przedmiot uchwały:w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego


UCHWAŁA Nr XXI/101/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 marca 2016r


w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie  do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoty DZ.U. z 2015r, poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( DZ.U. z 2016r, poz.195)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (DZ. U. z 2016r, poz.195).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXI/101/2016

Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U z 2015r, poz. 1515 ze zmianami) stanowi – do wyłącznej właściwości rady gminy należy : stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DZ.U. z 2016r, poz. 195)  stanowi – organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne właściwe do  realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Biorąc pod uwagę liczbę dzieci jaka przewidywana jest do objęcia pomocą w zakresie świadczeń wychowawczych, wyznaczony do realizacji tych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie  w pełni tym zadaniom sprosta.
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :