Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr III/13/182018-12-27w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr III/14/182018-12-27w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
UCHWAŁA Nr III/15/182018-12-27w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.
UCHWAŁA Nr III/12/182018-12-27 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018.
UCHWAŁA Nr III/11/182018-12-27w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr I/6/182018-11-29w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr I/7/182018-11-29w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p.
UCHWAŁA Nr I/8/182018-11-29w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.
UCHWAŁA Nr I/9/182018-11-29w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr I/3/182018-11-29w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr I/4/182018-11-29 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
UCHWAŁA Nr I/5/182018-11-29w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.
UCHWAŁA Nr I/1/182018-11-20w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr I/2/182018-11-20w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LVII/275/182018-10-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr LVI/272/182018-09-27w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
UCHWAŁA Nr LVI/273/182018-09-27w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
UCHWAŁA Nr LVI/274/182018-09-27w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LV/268/182018-08-30w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
UCHWAŁA Nr LV/267/182018-08-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LV/266/182018-08-30w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Marciszów odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
UCHWAŁA Nr LV/270/182018-08-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr LV/269/182018-08-30w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego działki numer 446/5 położonej w Sędzisławiu.
UCHWAŁA Nr LIV/260/182018-06-21zmieniająca uchwałę nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LIV/261/182018-06-21zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
UCHWAŁA Nr LIV/265/182018-06-21w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
UCHWAŁA Nr LIV/264/182018-06-21w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr LIV/259/182018-06-21w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego.
UCHWAŁA Nr LIV/262/182018-06-21w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr LII/256/182018-05-10w sprawie: w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju SUDETY 2030”.
UCHWAŁA Nr LI/252/182018-04-26w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale NR L/244/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.
UCHWAŁA Nr LI/251/182018-04-26w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr LI/255/182018-04-26w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świdnik w granicy działki nr 105/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącą w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnict.
UCHWAŁA Nr LI/253/182018-04-26w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LI/254/182018-04-26w sprawie: zmiany Uchww sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr L/245/182018-03-29w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość..
UCHWAŁA Nr L/250/182018-03-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr L/248/182018-03-29w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA NR L/244/182018-03-29 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.
UCHWAŁA NR L/246/182018-03-29w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów .
UCHWAŁA Nr L/247/182018-03-29w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2018 roku".
UCHWAŁA Nr L/249/182018-03-29w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLIX/243/182018-03-09w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/242/182018-02-22 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/241/182018-02-22w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XLVII/239/182018-02-22w sprawie: podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych..
UCHWAŁA Nr XLVII/238/182018-02-22w sprawie : podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu..
UCHWAŁA Nr XLVII/236/182018-02-22w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego..
UCHWAŁA Nr XLVII/234/182018-02-22w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej..
UCHWAŁA Nr XLVII/237/182018-02-22 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XLVII/235/182018-02-22w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XLVII/240/182018-02-22w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz prawem własności zabudowy..
UCHWAŁA Nr XLVI/233/182018-01-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLVI/232/182018-01-25w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVI/229/182018-01-25 w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVI/231/182018-01-25w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVI/230/182018-01-25w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2018.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :