Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLII/234/09

Z dnia:2009-10-29
Przedmiot uchwały:w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie


UCHWAŁA Nr XLII/234/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 października 2009r


w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2007 roku, poz. 89 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujące zmiany wprowadzone w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie::

1.zmienia się  brzmienie § 5 w następujący sposób:

„ § 5 Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych obejmujących świadczenia profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne z zakresu medycyny ogólnej, pediatrii, higieny szkolnej, a także specjalistycznej ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, stomatologicznej, reumatologicznej, diabetologicznej i z zakresu medycyny pracy”.

2. zmienia się brzmienie § 9 w sposób następujący:

„§ 9. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1)    Poradnia ogólna
2)    Poradnia dla dzieci zdrowych
3)    Poradnia specjalistyczna ginekologiczno-położnicza
4)    Poradnia stomatologiczna
5)    Poradnia chirurgiczna
6)    Poradnia medycyny pracy
7)    Poradnia rehabilitacyjna
8)    Poradnia reumatologiczna
9)    Poradnia diabetologiczna
10) Gabinet zabiegowy
11) Poradnia dzieci chorych
12) Poradnia higieny szkolnej
13) Rejestracja
14) Komórka organizacyjno-finansowa „
3.Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 2

Proponowane zmiany w Statucie SPZOZ zostały uchwalone w dniu
26 października 2009 roku przez  Radę Społeczną SPZOZ w Marciszowie .


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :