Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXI/117/08

Z dnia:2008-04-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: nawiązania umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy


UCHWAŁA Nr XXI/117/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 kwietnia 2008r

w sprawie: nawiązania umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 20, art.18 ust. 2 pkt 12 „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy Marciszów wyraża wolę zawarcia umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy między
społecznościami Gminy Marciszów i Gminy Vitezna (Czechy)
2. Uzasadnienie uchwały zawarte jest w załączniku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk MazurZałącznik do Uchwały Nr XXI/117/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 kwietnia 2008r

U z a s a d n i e n i e


Gmina VITEZNA położona jest w Czechach Wschodnich w powiecie Trutnov.
W różnych okresach gmina VITEZNA zmieniała swoje przyporządkowanie administracyjne, w chwili obecnej należy do powiatu Trutnov. Gmina powstała w 1961 roku po złączeniu pięciu niezależnych gmin – Hajemstvi, Koclerov, Huntirov, Komarov i Zabori.

Centrum gminy jest Koclerov , najstarsza z wiosek, która powstała w czasie kolonizacji. Znajduje się
w niej kościół św. Vaclava, zbudowany w 1720 roku w stylu barokowym, miejscowa fabryka i dawna willa fabryczna, która jest siedzibą urzędu gminy.

Na spokojnym siedlisku, przed gminnym zajazdem, prywatnym rzeźnictwem, urzędem gminy znajduje się fontanna z 1903 roku ,a dookoła domy, dzisiaj bardziej przypominające małe podkarpackie miasteczko

Pięknie położona stwarza turystom okazję do spędzenia wielu przyjemnych chwil i przeżyć.
Cenne i mniej dotknięte wpływem cywilizacji ekosystemy zwierząt i roślin zostały w kilku miejscowościach i są objęte ochroną.

Gmina liczy 1360 mieszkańców zamieszkujących w 7 miejscowościach: Bukowina, Hajemstvi, Huntirov, Koclerov, Komarov, Nove Zabori, Zabori.
Powierzchnia gminy 24,7 km².
Mikroregion : Związek Podkarkonoskich Gmin
Najbliżej położone miasto i siedziba nadzorującego urzędu: Dvur Kralove nad Labem

Obie gminy posiadają ukształtowane tradycje oraz duże doświadczenie w funkcjonowaniu demokratycznego państwa.
Nawiązanie i utrwalanie kontaktów, przy poszanowaniu własnej odrębności i regionalizmów jest nakazem chwili wynikającym z zasad polityki prowadzonej przez Unię Europejską.
Dla mieszkańców gminy Marciszów to również szansa na przyspieszenie tempa rozwoju społecznego oraz na wymianę doświadczeń, wymianę kulturalną i wymianę młodzieży.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :