Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVI/247/09

Z dnia:2009-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010


UCHWAŁA Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r


w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 8 i 10  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zmianami.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

 

 Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         20.088.593 zł

           

  z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości                                                                         10.184.860 zł

   w tym:

   - wpływy z podatków i opłat                                                                                1.751.000 zł

   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                          1.274.742 zł  

   - dochody bieżące z majątku gminy                                                                            58.000 zł  

   - pozostałe wpływy własne                                                                                       442.000 zł                         

   - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                 4.484.654 zł                

   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                                               50.000 zł          

   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                                           1.538.346 zł                   

   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                582.100 zł

   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                               4.018 zł                           

II. Dochody majątkowe w wysokości                                                                      9.903.733 zł

    w tym:

   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                                                                      840.000 zł

   - dotacje na inwestycje z funduszy celowych                                                            138.758 zł

   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                                                                  8.924.975 zł

 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                                              22.730.993 zł           

     z tego:

 I.  Wydatki bieżące ogółem                                                                                       9.706.281 zł

         w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych                                                                              6.942.194 zł

     z tego na:

          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     4.724.218 zł

          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                                       2.217.976 zł

2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 8)                                          147.054 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      2.369.640 zł

4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                                                      41.100 zł

5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                             6.293 zł

6. wydatki na obsługę długu publicznego                                                                        200.000 zł

           

II.  Wydatki majątkowe ogółem                                                                               13.024.712 zł

      z tego na:

          a/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            13.024.712 zł

      w tym na:

          a/  programy finansowane z udziałem środków UE                                         12.459.454 zł

 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                                                              2.642.400 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

  1. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

 

§ 2

 

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 3.163.800 zł z tytułu:

     - kredytów w kwocie 300.000 zł;

     - pożyczek w kwocie 2.500.000 zł;

     - pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 363.800 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 521.400 zł z tytułu:

     - zaciągniętych kredytów w wysokości 521.400 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700.000 zł, w tym  z tytułu:

    - zaciąganych kredytów  700.000 zł,

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

    - zaciągnięcia kredytów  w kwocie  300.000 zł;

    - zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2.500.000 zł;

    - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 363.800 zł.

 

§ 4

 

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2010 ustala się w wysokości 5.870.736 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 12.

 

§ 5

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 147.054 zł zgodnie  z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości                                                                                            50.000 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                             50.000 zł

 

 § 7

 

 Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                                                                                       

a/ przychody w wysokości                                                                                           4.500 zł

b/ wydatki w wysokości                                                                                               4.600 zł

 

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                                               - dochody -     1.538.346 zł

                                               - wydatki -      1.538.346 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 10.000 zł.

 

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5.

 § 9

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

                                               - przychody w wysokości -     114.302 zł

                                               - wydatki w wysokości     -     477.000 zł

 

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 § 10

 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                                  -           76.500 zł

z tego:

-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości                                  -           64.500 zł

-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie  -           12.000 zł                   

 

§ 11

 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych 

     zadań zawiera załącznik nr 7.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

     na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 12

 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14 załączonym do niniejszej uchwały.

 

§ 13

 

1.  Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku

     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty 

     kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2010 roku.

3.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 2.800.000 zł.

4.  Upoważnia się Wójta Gminy w ramach planowanego deficytu do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowania  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 363.800 zł.

5.  Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków  wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13.

6.  Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty  2.000.000 zł.

7.  Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

8.  Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi  w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2010-01-11 10:07:47Załączniki
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :