Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/44/19

Z dnia:2019-05-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia


UCHWAŁA Nr VIII/44/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie:  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) w związku z art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,poz.1508 z późn. zm.)  - Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:
                                                                               
§ 1

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu Gminy Marciszów.

§ 2

Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

§ 3

Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie

Gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego

 

       % dochodu świadczeniobiorcy

1.

powyżej 100 % - 150%

50%

 

2.

powyżej 150%  - 200%

60%

 

3.

powyżej 200 %

70%

 


§ 4.

Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

§ 5.

Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przyjmując za podstawę: ilość dni faktycznego  pobytu pomnożoną przez stawkę dzienną.

§ 6.

Przyznanie pomocy w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane jest indywidualnie w decyzji administracyjnej .

§ 7.

1.    W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba kierowana lub której przyznano świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego pobytu w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2.    Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiady środowiskowego.
3.    Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust.1 dotyczą w szczególności sytuacji gdy osoba korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, względnie osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym.
4.    Wszelkie te zdarzenia i wydatki winny być udokumentowane.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z terenu Gminy Marciszów.
Na podstawie art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,poz.1508) – rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zdań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia, jak również w szczególnie uzasadnionych przypadkach z jej zwolnienia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :