Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXVI/206/09

Z dnia:2009-05-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XXXVI/206/09

Rady Gminy Marciszów

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                          o kwotę            23.150

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                               o kwotę             11.400

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na

                                  potrzeby rolnictwa                                 o kwotę             11.400

w § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

                   miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

                   na dofinansowanie własnych zadań bieżących    o kwotę             11.400

 

w dziale 750 – Administracja publiczna                                  o kwotę                3.500

w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie /zad. własne/       o kwotę                3.500

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                          o kwotę                3.500

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                            o kwotę                8.250

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                     o kwotę                8.250

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę                8.250

 

 

§ 2

 

     Zmniejsza się wydatki budżetowe                                            o kwotę          961.400

 

     W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                       o kwotę           961.400

     w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na

                                  potrzeby rolnictwa                                 o kwotę             11.400

     w § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu

                   województwa na zadania bieżące realizowane

                  na podstawie porozumień (umów) między jst       o kwotę             11.400

  

    w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

                                      wsi                                                              o kwotę           950.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę           950.000

 

 

§ 3

 

 

Uchwala się deficyt w wysokości 514.250 zł na pokrycie wydatków.

 

§ 4

 

 Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z zamknięcia roku 2008.

 

§ 5

 

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 570.250 zł.

 

§ 6

 

Zwiększa się rozchody o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

 

§ 7

 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie powstała nadwyżka w kwocie 950.000 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu w budżecie na rok 2009.

 

§ 8

 

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę 950.000 zł.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :