Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr III/13/18

Z dnia:2018-12-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr III/13/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Zasady ogólne

§1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Marciszów, w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacjom.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie − należy przez to rozumieć Gminę Marciszów;
2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Marciszów;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Marciszów;
4) konsultacjach − należy przez to rozumieć konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Marciszów.

§3

1. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów i jednostek Gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

§4

1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
1) wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego;
2) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznej, z określeniem terminu na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców;
3) komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej;
4) zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy;
5) protokołowanych spotkań z mieszkańcami Gminy.
2.  Formy konsultacji wymienione w ust. 1 można łączyć.
3. Wójt dokonuje wyboru form konsultacji w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności, mając na uwadze zapewnienie możliwości wypowiedzenia się wszystkim osobom, z którymi przeprowadzane są konsultacje.
4. Dąży się do optymalnego wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających wskazane formy konsultacji.

Rozdział 2
Tryb inicjowania konsultacji

§5

Konsultacje przeprowadza się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
2) w innych ważnych sprawach należących do zakresu działania Gminy:
a) z inicjatywy Wójta;
b) z inicjatywy Rady Gminy;
c) na wniosek co najmniej stu mieszkańców Gminy.

§6

Rada Gminy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której podaje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

§7

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 5 pkt 2 lit. c powinien zawierać:
1) przedmiot konsultacji;
2) propozycję terminu konsultacji;
3) propozycję formy konsultacji;
4) propozycję zasięgu konsultacji;
5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji;
6) propozycję osób do kontaktu;
7) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji, obejmujący dane tych osób: imię i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny podpis.
2.Wniosek niespełniający wymogów zawartych w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.
3.Wójt rozpatruje złożony wniosek w terminie do dwudziestu jeden dni kalendarzowych od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji

§8

1. Konsultacje przeprowadza Wójt.
2. Konsultacje rozpoczynają się po 7 dniach kalendarzowych od daty opublikowania obwieszczenia Wójta o przeprowadzeniu konsultacji na stronie www.bip.marciszów.pl.
3.  Wójt określa przedmiot konsultacji, decydując o formie konsultacji, terminie przeprowadzenia konsultacji i czasie ich trwania, wskazując szczegółowy sposób ich przeprowadzenia.

§9

1. Po zakończeniu konsultacji Wójt sporządza raport z ich przebiegu.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1 powinien co najmniej zawierać informację o działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych i zebranych opiniach od mieszkańców.
3. Raport powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na stronie www.bip.marciszow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
4. Wójt przedstawia raport wraz z opinią Radzie Gminy, na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§11

Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie:

Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z  art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :