Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LX/308/2010

Z dnia:2010-10-07
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010


UCHWAŁA Nr LX/308/2010
Rady Gminy Marciszów
z dnia 7 października 2010r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240)   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe                    o kwotę    18.500
z tego:
            dochody bieżące                                       o kwotę    18.500
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę    18.500
z tego:
          wydatki bieżące                                           o kwotę    18.500
zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianach            15.051.342,76 zł

Plan wydatków po zmianach            18.958.436,05 zł

Ustala się deficyt budżetu w wysokości          3.907.093,29 zł
Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz inne źródła (wolne środki).

§ 2

 Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1  uchwały Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010, który otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.428.493,29 zł z tytułu:
- inne źródła (wolne środki) – 226.945,29 zł;
- kredytów w kwocie 2.450.000 zł;
- pożyczek w kwocie 250.000 zł;
- pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie  1.501.548 zł”.
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
 Nr 12 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, który jednocześnie      stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010 dokonuje się zmian w § 13 ust. 3 i 4, które otrzymują nowe brzmienie:
„Ust. 3 – Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów  i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 2.700.000 zł”
„Ust. 4 - Upoważnia się Wójta Gminy w ramach planowanego deficytu do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 1.501.548 zł”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2010-10-11 13:36:02Załącznik nr 1
Data publikacji 2010-10-11 13:36:14Załącznik nr 2
Data publikacji 2010-10-11 13:36:28Załącznik nr 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :