Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XIX/95/2012

Z dnia:2012-02-16
Przedmiot uchwały:w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody


UCHWAŁA NR XIX /95/2012
Rady  Gminy Marciszów  
z dnia 16 lutego 2012r


w sprawie  uznania drzew za pomniki przyrody .

Na   podstawie   art.18 ust.2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz U z 2001r, Nr 142,poz.1591 z późn.zm ,oraz art.40 ust.1,art.44 ust.1 ,2 i 3a oraz art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r, Nr 151 poz.1220, z późn.zm.)  Rada Gminy Marciszów  uchwala się, co następuje :

§1

W celu ochrony tworów przyrody żywej o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających  się cechami osobniczymi, rozmiarami, wiekiem  ustanawia się  pomnikami przyrody następujące drzewa:

1) dąb   szypułkowy    (Quercus   robur  ) o  obwodzie    pnia  mierzonego na wysokości 130cm -  495 cm i wysokości drzewa 25 m,  rosnący    na   terenie  działki ewidencyjnej  nr  377/1 , obręb Świdnik gmina  Marciszów,  oraz określa się jego nazwę „ Dąb Józef  ”.
 
2) dąb szypułkowy  (Quercus   robur   ) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm -  350 cm i wysokości  drzewa 30 m,   rosnący    na   terenie  działki ewidencyjnej  nr  377/1 , obręb Świdnik gmina Marciszów , oraz określa się jego nazwę  ” Dąb Alek ”.

§2

W stosunku do pomników przyrody, wprowadza się następujące zakazy :
1)  niszczenia i uszkadzania lub przekształcania obiektu  lub obszaru,
2)  uszkadzania i zanieczyszczania gleby ,
3)  umieszczania tablic reklamowych ,
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi .

§3

Nadzór nad wymienionymi wyżej pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Marciszów.   


§4

Uchwała   wchodzi   w   życie   po   upływie   14    dni   od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :