Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIX/140/2016

Z dnia:2016-10-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXIX/140/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 października 2016 roku


w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i  art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.446 ), w związku z art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz.716 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
( Monitor Polski z dnia 5 sierpnia  2016 r.  poz. 779 )
Rada Gminy Marciszów
 
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1.    Od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł  od 1 m 2  powierzchni ,
b)     pod  wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,54  zł od 1 ha powierzchni,  
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2.    Od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych - 0,75 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  21,80 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                   
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –  4, 61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;
           
3.    od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
            b) pozostałe budynki lub ich części, które wchodziły w skład gospodarstwa
                rolnego przekazanego w zamian za emeryturę lub rentę pod warunkiem ,     
              iż nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż
                                   rolnicza.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc : uchwała Nr XV/71/15  Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2015  roku w sprawie ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości , uchwała Nr XVI/78/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2015 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :