Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/33/19

Z dnia:2019-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: przystąpienia Gminy Marciszów do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE" realizowanego w ramach Regionalnego Prog


UCHWAŁA Nr VI/33/19
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie: przystąpienia Gminy Marciszów do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie  partnerstwa  na  rzecz  realizacji  projektu  konkursowego  „MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE” realizowanego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na  lata  2014  –  2020,  Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI ”.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z  2019  r. poz. 506 ) w  związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2018  r. poz. 1431 ze zm.) , Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje:

uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Marciszów do projektu konkursowego pn. „MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE” realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
2.Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Legnickie Pole; Gminą Złotoryja.; Gminą Chojnów; Gminą Grębocice ; Gminą Lubin; Gminą Ruja  partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pn.  „MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SZANSĄ NA CZYSTE POWIETRZE”.
3.Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej, o której mowa w art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, określającej w szczególności: przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie, Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania Partnerów projektu, sposób przekazywania dofinansowania  na  pokrycie  kosztów  ponoszonych  przez  Partnera  projektu  umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z  umowy.
4.Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Legnickie Pole ,  funkcji Partnera wiodącego (Lidera) i reprezentowania Partnera projektu wobec osób trzecich w działaniach związanych z wdrażaniem projektu, w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Marciszów umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała deklaruje udział Gminy Marciszów jako Partnera w projekcie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”.
W ramach projektu planuje się zorganizowanie naboru na granty dotyczące modernizacji systemów grzewczych obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii w ramach gospodarki niskoemisyjnej.
Współpraca z gminami pozwoli na pełniejsze wykorzystanie możliwości jakie daje program, jak również pozwoli na efektywniejszą pracę, przynoszącą większe korzyści dla beneficjentów ostatecznych.
Niniejsza uchwała pozwoli na wspólne aplikowanie o środki, które będzie poprzedzone przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
Poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych, termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 19 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :