Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXI/171/08

Z dnia:2008-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008


UCHWAŁA Nr XXXI/171/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2008.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zmniejsza się dochody budżetowe                                                 o kwotę              237.100

             

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      o kwotę               224.000

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      o kwotę               224.000

w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych          o kwotę               224.000

 

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz.

                         i od innych jednostek nieposiadających

                         osobowości prawnej oraz wydatki związane

                         z ich poborem                                                          o kwotę                 12.100

 

 w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

                                    podatku od czynności cywilno-

                                    prawnych, podatków i opłat lokalnych

                                    od osób prawnych i innych jedn.

                                    organizacyjnych                                            o kwotę                   8.500     

w § 0320 – podatek rolny                                                                 o kwotę                   4.000         

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                  o kwotę                   4.500         

    

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego

                                   podatków od spadków i darowizn,

                                   podatku od czynności cywilno-

                                   prawnych oraz podatków i opłat

                                  lokalnych od osób fizycznych                        o kwotę                    2.000

w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

                   podatków i opłat                                                            o kwotę                    2.000

 

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

                                  dochody jst na podstawie ustaw                    o kwotę                    1.600

w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                   o kwotę                       600

w § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na

                  sprzedaż alkoholu                                                                       o kwotę                    1.000

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                             o kwotę                    1.000

w rozdziale 80110 – Gimnazja                                                         o kwotę                    1.000

w § 0830 – wpływy z usług                                                              o kwotę                    1.000

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                                   o kwotę                  1.400

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                            o kwotę                      300

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze                                                   o kwotę                      300

W § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

                    2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego              o kwotę                      300

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           o kwotę                   1.100

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      o kwotę                   1.100

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                   1.100

 

                                                                       § 3

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                                  o kwotę              238.500      

 

W dziale 600 – Transport i łączność                                                 o kwotę                 12.100                     

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne                                 o kwotę                   4.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                  4.000

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          o kwotę                   8.100

w § 4270 – zakup usług remontowych                                             o kwotę                   8.100

 

w dziale 630 – Turystyka                                                                 o kwotę                   5.300

w rozdziale 63095 – Pozostała działalność                                      o kwotę                   5.300

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                   5.300

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      o kwotę                 75.800

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i

                                   nieruchomościami                                          o kwotę                 75.800      

w § 4260 – zakup energii                                                                  o kwotę                 10.000

w § 4270 – zakup usług remontowych                                             o kwotę                 50.000

w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      o kwotę                 15.800

 

W dziale 710 – Działalność usługowa                                              o kwotę                 28.100

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego       o kwotę                   5.100

W § 4300 – zakup usług pozostałych                                               o kwotę                   5.100

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne     o kwotę                 23.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                23.000

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                                          o kwotę                 60.400

 

W rozdziale 75022 – Rady gmin                                                      o kwotę                   2.450

w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       o kwotę                   1.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                     400

w § 4410 – podróże służbowe krajowe                                            o kwotę                      300

w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

                   korpusu służby cywilnej                                                o kwotę                      500

w § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu

                   drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    o kwotę                      250

 

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                                   o kwotę                  48.650

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                        o kwotę                  25.800

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                               o kwotę                  11.000

w § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                              o kwotę                    1.950

w § 4260 – zakup energii                                                                  o kwotę                    2.000

w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomu. telefonii

                   stacjonarnej                                                                    o kwotę                    1.900

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                     o kwotę                    3.000

w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym

                   programów i licencji                                                      o kwotę                    3.000

 

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu

                                 terytorialnego                                                   o kwotę                    4.000

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                   o kwotę                    4.000

 

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność                                      o kwotę                    5.300

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                   o kwotę                    1.500

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                   3.800

 

w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                     o kwotę                    2.000

w rozdziale 75818 -  Rezerwy ogólne i celowe                                o kwotę                    2.000

w § 4810 – rezerwy                                                                          o kwotę                    2.000

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                             o kwotę                      800

w rozdziale 80104 – Przedszkola                                                     o kwotę                      800

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                      800

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna                                                     o kwotę                  11.500

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej                               o kwotę                  10.400

w § 4330 – zakup usług przez jst od innych jednostek

                    samorządu terytorialnego                                             o kwotę                  10.400    

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze                                           o kwotę                    1.100

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                    1.100

           

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                          środowiska                                                              o kwotę                  20.600

 

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                 o kwotę                  17.200

w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                        o kwotę                   4.500

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                               o kwotę                    2.100

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                   o kwotę                    3.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                   5.600

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                     o kwotę                    2.000

 

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                       o kwotę                    3.400

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                   2.400

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                    1.000

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                           o kwotę                  21.900

w rozdziale 92695 – Pozostała działalność                                      o kwotę                  21.900

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                  21.900

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :