Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLI /226/09

Z dnia:2009-09-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr XLI /226/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 września  2009 r.

w sprawie: zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, 25, 28, 34, 37, 67, 68 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603, z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1 i 4, art. 3 ust.1 i 2, art. 4 ust. 3, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

                                                           
§1

1. Przeznacza się do zbycia w drodze  pierwszeństwa  i  bezprzetargowej domy   jednorodzinne oraz lokale mieszkalne w budynkach gminnych  dotychczasowym najemcom.

2. We wszystkich innych przypadkach lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne zbywa się w drodze przetargu.


§2


1. Wyceny nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi.

2. Nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego określonego w § 1 pkt 1 udziela się bonifikaty w wysokości 99 % od ceny lokalu i współwłasności w gruncie i elementach wspólnych budynku, w którym mieszkanie się znajduje.

3. Jeżeli nabywca przed upływem 10 lat zbędzie lub wykorzysta lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny na inne cele niż wymienione w art. 68 ust. 1 pkt 1-3 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami   lub przed upływem  5 lat na inne cele niż mieszkalne, nabywca musi zwrócić uzyskaną bonifikatę po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

   

§3

Zarząd domem mieszkalnym do czasu zbycia wszystkich mieszkań w nim znajdujących się lub do czasu powierzenia zarządu przez właścicieli lokali innemu zarządcy sprawuje  Gmina Marciszów  wykonując wszelkie czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.


§4

Zbycie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych prowadzone będzie w następującym trybie:

a) rozpoczęcie czynności związanych ze zbyciem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, to jest sporządzenie przez upoważnionego  geodetę dokumentacji geodezyjnej, wykonanie przez biegłego operatu szacunkowego nieruchomości oraz uzyskanie innych niezbędnych dokumentów uzależnia się od złożenia przez najemcę wniosku o nabycie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz wniesienia opłaty na rzecz wykonania wymienionych dokumentacji w wysokości 1.000,00 zł,

b) opłata ta zaliczona jest na poczet ceny lokalu,

c) opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z winy wnioskodawcy,

d) koszty czynności opisanych w punkcie a, koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.


§5

Zbycie  lokali  następuje łącznie ze sprzedażą części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu lub jego oddaniem w użytkowanie wieczyste oraz ze współwłasnością wspólnych elementów budynku.


§6

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§7

Uchyla się uchwałę nr XXVI/125/04 Rady Gminy Marciszów z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

 
§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :