Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2012

Z dnia:2012-11-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na


UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na rok 2013

        
            Na podstawie  art. 18  ust. 2  pkt  15  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności użytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku    publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  Nr 96,  poz.  873  ze  zm.),  Rada  Gminy Marciszów
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Przyjmuje się program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na rok 2013 zwany
w dalszej części uchwały programem.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale, jest mowa o:
1. ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia 24 kwietnia  2003 r.  o  działalności
    pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
2. ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku
    o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593),
3. organizacjach  –  należy  przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których
    mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marciszów,
5. Wójta należy przez to rozumieć Wójta Gminy Marciszów


Rozdział II
Cel główny programu

§ 3.

1. Przyjęty program jest wyrazem polityki organów Gminy wobec organizacji zmierzającej do
    zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy Marciszów.
2. Program   obejmuje   współpracę  z  tymi  organizacjami,  które  działają  na  rzecz  Gminy
    Marciszów i jej mieszkańców.
3. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania wynikających
    z  przepisów prawa  zadań  publicznych  Gminy  poprzez  włączenie  w  ich realizację
    organizacji  pozarządowych  i  podmiotów,  o   których  mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział III
Cele szczegółowe programu

§ 4

Cele szczegółowe programu stanowi:
1. urzeczywistnienie zasady pomocniczości oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich
    wspólnot,
2. kształtowanie  demokratycznego  ładu  społecznego  w  środowisku  lokalnym,  poprzez
    budowanie  partnerstwa  pomiędzy  administracją  publiczną,  a  organizacjami,
3. zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,
4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
    społeczności lokalnych,
5. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
    otoczenie i lokalną wspólnotę,
6. zwiększenie wpływu organizacji na kreowanie zadań i celów polityki społecznej w Gminie,
    udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
    lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy.

Rozdział IV
Zasady współpracy

§ 5

Współpraca Gminy Marciszów z organizacjami odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy

§ 6

W roku 2013 do obszarów współpracy między Gminą, a organizacjami należeć będą sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w tym jako priorytetowe wyróżnia się w szczególności zadania z zakresu:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2. Propagowanie walorów turystycznych gminy,
3. Promocja i ochrona zdrowia,
4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

§ 7

W obszarze kultury fizycznej planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie
    mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu  poprzez:
a)    organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych , lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych,
b. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
c. naukę pływania dzieci,
d. upowszechnianie kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych wśród emerytów,  
   rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.

§ 8

Propagowanie walorów turystycznych gminy:
1)  organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych poprzez:
a) organizowanie  rajdów turystycznych pieszych i    rowerowych oraz innych form     wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2)  przygotowanie programu imprez rekreacyjnych w ramach tradycyjnie organizowanych
       corocznie Dni Marciszowa.

§ 9

W obszarze promocji i ochrony zdrowia planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
2) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
    od alkoholu i współuzależnionych,
3) przeciwdziałania patologii społecznej.

§ 10

1. W obszarze  organizacji wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  –  planuje  się  współpracę
    z  organizacjami  poprzez  organizowanie  obozów  i  kolonii  dla dzieci  z  rodzin
    patologicznych.

§ 11

W  obszarze  działań, na rzecz integracji społeczności lokalnej planuje się współpracę
 z organizacjami poprzez:
1) pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
2) pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
3) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.


Rozdział VII
Form współpracy

§ 12

Organy Gminy planują podejmowanie współpracy z organizacjami zarówno w formach współpracy finansowej jak i pozafinansowej, a w szczególności: zlecenia realizacji
zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w tym możliwości udzielania przez gminę dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
0)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
1)    konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych;
2)    konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących strefy zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
3)    tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Wójta;
4)    umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5)    umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
6)    współorganizowania konferencji oraz forów tematycznych ds. organizacji pozarządowych, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb;
7)    przygotowania i monitorowania porozumień zawieranych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
8)    wspierania organizacji pozarządowych, szczególnie organizacji pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych;
9)    udzielania pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów;
10)    umożliwianiu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz gminy i jego mieszkańców.

Rozdział VIII
Okres realizacji programu

§13

Program będzie realizowany w roku kalendarzowym 2013, od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Rozdział IX
Sposób realizacji programu


§ 14

1. Realizacja programu będzie następowała poprzez podejmowanie działań zmierzających do
    wykonania zadań wynikających z przedmiotowego zakresu współpracy, w tym
    określonych w rozdziale VI Priorytetowych zadań publicznych.
2. W zakresie współpracy finansowej realizacja programu będzie następowała poprzez
    zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Gminy w trybie
    określonym w ustawie.
3. W zakresie współpracy pozafinansowej realizacja programu będzie następowała poprzez:
     a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
         zadaniach,
     b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących sfer
         współpracy poprzez udostępnienie projektów tych aktów,
     c) udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach pomieszczeń
         komunalnych, sprzętu technicznego i urządzeń w celu realizacji zadań organizacji
         pozarządowych,
     d) promowanie i udzielanie pomocy w tworzenie dobrego wizerunku organizacji
         pozarządowych,
     e) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i
         międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania.

Rozdział X
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu


§ 15

1. Środki finansowe na realizację zadań niniejszego Programu zostanie określona w budżecie
    Gminy Marciszów na 2013 rok. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w
    programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w
    budżecie na rok 2013 r.
2  Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych
    w ustawie w 2013 r. wyniosą  50 000,00 zł. Prognozowana kwota może ulec zmianie w
    trakcie uchwalania budżetu.

Rozdział XI
Sposób oceny realizacji programu

§ 16

1. Wójt dokonuje ewaluacji programu.
2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje zadaniami
    publicznymi, mogą być zgłaszane Wójtowi i będą one wykorzystywane do usprawnienia
    współpracy z organizacjami.
3. Sprawozdanie z realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, Wójt przedkłada
    Radzie Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rozdział XII
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji


§ 17

1. Roczny program tworzony jest na podstawie planowanych zadań, obejmujących nazwy
    planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.
2. Konsultacje programu przeprowadza w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy tj.w sposób
    określony w uchwale Rady Gminy w Marciszowie w sprawie określenia szczegółowego
    sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
    pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów
    prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie
    Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Rozdział XIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 18

1. W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonych przez Gminę
    otwartych konkursów ofert Wójt powołuje komisje konkursowe.
2. Komisje konkursowe dla zaopiniowania ofert złożonych w poszczególnych konkursach
    powołuje Wójt najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej dwóch przedstawicieli Wójta oraz co
    najmniej jednej osoby reprezentującej organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących
    organizacje, biorące udział w konkursie.
4.Wójt tworzy listę przedstawicieli organizacji, którzy posiadają upoważnienie do
    reprezentowania tych organizacji w składach komisji. W trakcie obowiązywania programu  
    organizacja może zgłosić do komisji innego przedstawiciela co jest jednoznaczne z
    cofnięciem umocowania dla dotychczasowego figurującego na liście przedstawiciela.
5.Organizacji przysługuje uprawnienie do przedstawienia jednego kandydata do składu
    komisji konkursowej. Kandydaci do komisji zgłaszani są na następny rok kalendarzowy w
    ostatnim miesiącu obowiązywania programu na dany rok.
6. Przedstawiciele organizacji do każdego ze składów komisji wybierani są według ich
    miejsca na liście kandydatów ustalonego w drodze losowania. W przypadku, gdy w skład
    komisji miałby wejść przedstawiciel organizacji biorącej udział w konkursie, zostaje on
    wyłączony ze składu komisji, a jego miejsce zajmuje kolejny na liście przedstawiciel
    organizacji niebiorącej udziału w konkursie.
7. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
    posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
    których konkurs dotyczy. Osoby te uczestniczą w pracach komisji konkursowej na
    wniosek Wójta albo co najmniej dwóch organizacji pozarządowych.
8. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Wójta
9. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację
    formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
          1) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta;
          2) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie
              z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem;
    3) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
10.Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w
     której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych  członków komisji oraz
     zakres koniecznych zmian.
11.Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który ogłaszany jest zgodnie z art. 13
     ust. 3 ustawy.

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe


§ 19

Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
                                                                       
§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :