Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIX/93/2016

Z dnia:2016-02-25
Przedmiot uchwały:w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


UCHWAŁA Nr XIX/93/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2016r


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłuża się do dnia 31 marca 2017 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów, podjętych na podstawie uchwały Rady Gminy Marciszów NR V/26/15 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów na okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01.04.2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie do Uchwały nr XIX/93/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2016r


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w art. 24 ust. 9a daje uprawnienia radzie gminy do podjęcia uchwały przedłużającej czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Gmina Marciszów nie zmienia zakresu świadczonych usług. Wnioskując o przedłużenie obecnych taryf do 31 marca 2017 roku ma na uwadze zachowanie należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców usług i ustalenia faktycznych kosztów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.
Dotychczasowy obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni zdolności produkcyjne posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły  w wymaganej ilości i jakości oraz odbiór ścieków.
Dotychczasowe obowiązujący poziom opłat taryfowych zapewni także zrealizowanie zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2016 niezbędnych dochodów oraz wydatków związanych z przedmiotową działalnością .
Dodatkowo decyzja o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf, da możliwość dokładnego ustalenia kosztów działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla pełnego roku obrachunkowego 2016. Umożliwi to właściwe zaplanowanie uzasadnionych kosztów i prawidłowe skalkulowanie cen i stawek opłat dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych w kolejnym okresie taryfowania. W roku 2015 zakończyły się również inwestycje budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marciszów przy ul. Słonecznej oraz przy ul. Głównej (przy budynku CAO). Obecnie Gmina nie potrafi określić jak wpłynie to na poziom ponoszonych kosztów oraz jakie będą przychody od podłączonych odbiorców wody. Uznano więc, że przesunięcie terminu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 31 marca 2017 r. pozwoli na uzyskanie wielu niezbędnych informacji i wskaźników dla właściwego opracowania nowych taryf.
W związku z powyższym uznano wniosek o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych taryf za zasadny i spełniający wymogi formalne , wynikające z art.24 ust. 9b. Przedłużenie okresu obowiązywania taryf zapewnia ochronę interesów odbiorców usług a dla zakładu daje możliwość przygotowania prawidłowej kalkulacji cen i stawek opłat na następny okres taryfowania.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :