Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIX/141/2016

Z dnia:2016-10-27
Przedmiot uchwały: w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXIX/141/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.


Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), w związku z  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 1774 z poźn. zm.) oraz art. 210 i art. 211 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Marciszowie składającej się z działek nr 3/54 o pow. 0,0051 ha i nr 3/55 o pow. 0,0243 ha objętej księgą wieczystą KW nr JG1K/00028802/3.

§ 2

Zniesienie współwłasności opisanej w § 1 następuje w niżej opisany sposób:
- działka nr 3/54 o pow. 0,0051 ha przechodzi na własność na rzecz małżeństwa Aldony Kwit i Władysława Kwit,
- działka nr 3/55 o pow. 0,0243 ha przechodzi na własność na rzecz Gminy Marciszów.  

§ 3

Zniesienie współwłasności, o której mowa w § 1 i 2 nastąpi bez zastosowania dopłat ani spłat.  

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/141/16 
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

Nieruchomość opisana w § 1 uchwały stanowi współwłasność Gminy Marciszów w udziale 5741/10.000 oraz małżeństwa Aldony Kwit i Władysława Kwit w udziale 2513/10.000. Działki o numerze ewidencyjnym 3/54 i 3/55 wchodzące w skład nieruchomości powstały wyniku podziału działki nr 3/42 zatwierdzonego Decyzją Wójta Gminy Marciszów nr RGiOŚ.6831.14.2016 z dnia 06.10.2016 roku. W celu samodzielnego rozporządzania nieruchomościami gmina przeprowadziła podział działki nr 3/42. Na taki sposób podziału i wyodrębnienie działek zgodnie z wielkością udziałów Państwo Kwit wyrazili zgodę przed wydaniem decyzji podziałowej.       

Na działce nr 3/54 znajduje się budynek gospodarczy, który jest użytkowany przez Państwa Kwit i jest im niezbędny do przechowywania opału. Państwo Kwit korzystają z budynku od dawna tj. od czasu ich zamieszkania w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej nr 46. 

Zniesienie współwłasności nastąpi w formie aktu notarialnego, a koszty związane z procedurą zniesienia współwłasności w całości poniesie Gmina Marciszów.     

Mając na celu samodzielne rozporządzanie nieruchomościami zasadnym było podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :