Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLI/227/09

Z dnia:2009-09-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XLI/227/09

Rady Gminy Marciszów

z dnia 24 września 2009 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2009.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                           o kwotę           14.990

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                         o kwotę              2.300

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                              o kwotę              2.300

w § 0920 – pozostałe odsetki                                                    o kwotę              2.300

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                       o kwotę           10.690

w rozdziale - 80104 – Przedszkola                                            o kwotę              7.000

w § 0830 – wpływy z usług                                                       o kwotę              7.000

w  rozdziale 80195 – Pozostała działalność                                o kwotę              3.690

w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań

                   bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   o kwotę              3.690

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna                                              o kwotę              2.000

w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia

                                 z funduszu alimentacyjnego oraz składki

                                 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                                 z ubezpieczenia społecznego                     o kwotę              2.000

w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego

                   związane z realizacją zadań z zakresu admin.

                   rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami            o kwotę              2.000

 

 

§ 2

 

Zmniejsza się dochody budżetowe                                          o kwotę             94.500

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                o kwotę             94.500

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i

                                  nieruchomościami                        o kwotę             94.500

w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

                  własności oraz prawa użytkowania wieczystego

                  nieruchomości                                                         o kwotę             94.500

 

§ 3

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                            o kwotę           152.990

 

W dziale 600 – Transport i łączność                                          o kwotę           122.000

w rozdziale 60014 –Drogi publiczne powiatowe             o kwotę           122.000

w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na

                   zadania bieżące realizowane na podstawie

                   porozumień (umów) między jst                                o kwotę           122.000

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                         o kwotę           10.000

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                              o kwotę           10.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                          o kwotę           10.000

 

W dziale 754 - – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                             o kwotę               8.000

w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji                      o kwotę               6.000

w § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy                        o kwotę               6.000

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne             o kwotę               2.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                          o kwotę               2.000

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                       o kwotę              10.690

w rozdziale 80104 – Przedszkola                                               o kwotę               7.000

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę               2.150

w § 4260 – zakup energii                                                          o kwotę               4.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                          o kwotę                  750

w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.

                   telefonii stacjonarnej                                               o kwotę                  100

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność                                 o kwotę               3.690   

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                   o kwotę               3.690 

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                         środowiska                                                      o kwotę               2.300

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                   o kwotę               2.300

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę               2.300

 

 

§ 4

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                          o kwotę           232.500

 

W dziale 600 – Transport i łączność                                          o kwotę           114.500

w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne                               o kwotę           114.500

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę           114.500

 

W dziale 630 – Turystyka                                                          o kwotę             35.400

w rozdziale 63095 – Pozostała działalność                                 o kwotę             35.400

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę             35.400

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                             o kwotę               6.000

w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji                      o kwotę               6.000

w § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na

                  finansowanie lub dofinansowanie zadań

                  inwestycyjnych                                                        o kwotę               6.000

 

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego                                o kwotę             10.000

w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

                                  i pożyczek jednostek samorządu teryt.  o kwotę             10.000 

w § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów

                   wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

                   inst. finan, związanych z obsługą długu krajowego o kwotę             10.000

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę             46.600

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

                                 i kluby                                                      o kwotę             46.600

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę             46.600

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                          o kwotę             20.000

w rozdziale 92695 – Pozostała działalność                                 o kwotę             20.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę             20.000

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :