Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXII/164/2016

Z dnia:2016-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych


UCHWAŁA Nr XXXII/164/2016
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 29 grudnia 2016 r


w sprawie ustalenia zasad  odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole  prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz .U.z 2016 r.,poz. 446 z późn.zm.) oraz art.14ust.5 pkt 1 i ust.6  ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty  ( Dz.U.z 2016r. ,poz.1943, 1954 i poz.1985  z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)  przedszkolu –należy przez to rozumieć:
a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
c) punkt przedszkolny
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego
3) dyrektor przedszkola –dyrektor Zespołu Szkół.

§  2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę
    Marciszów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
    w  wymiarze 5 godzin dziennie. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
    wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia
    ustalony przez dyrektora przedszkola.
2. Poza godzinami określonymi w ust.1 dodatkowe świadczenia udzielane przez
    przedszkole w zakresie wykraczającym poza podstawę programową
    wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczo –
    wychowawcze i dydaktyczne.
3. Odpłatność wymieniona w pkt2 nie dotyczy dzieci 6- letnich uczęszczających
    do placówek wymienionych w §1

§ 3.

1. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza
     czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,
     o którym mowa w § 2 ust.1,
2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust.2 obejmują realizację zajęć
    dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki
     pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.
3. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń,
   o których mowa w § 2 ust 2 ustala się opłatę w wysokość 1 zł (słownie:
   jeden zł.).
4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń udzielanych przez
    przedszkole ustalana jest na podstawie iloczynu stawek godzinowych,
    o których mowa w §3 ust.3 oraz zdeklarowanej przez rodziców liczby godzin
   pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 ust.2.
5.Opłaty nie nalicza się za każdy dzień nieobecności dziecka.
6.Opłaty pobiera się w terminie do 15- go każdego miesiąca za miesiąc
    poprzedni.
 7. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w § 2 ust. 2 podlega
    waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy o systemie
    oświaty,w wysokości i terminie wynikającym z tego przepisu.

§ 4.

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor
     przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i właścicielem
     stołówki
3.Opłaty za wyżywienie pomniejsza się o zakres nieobecności proporcjonalnie
   do liczby dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 5.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy rodzicami  a dyrektorem przedszkola.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XLV/233/14 Rady Gminy Marciszów
 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2017r..

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2017 r. nie można będzie pobierać opłat za dzieci 6-letnie w przedszkolach po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalany przez rady gmin czas na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach (minimum 5 godzin dziennie).

Wynika to z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985). W ustawie o systemie oświaty wprowadza on zmianę art. 14 w ust. 5 w pkt 1 wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie: „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:”. Dotychczasowe zapis ten był określony nieco inaczej "określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:". Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana przekazywaniem od 1 stycznia 2017 r. dla jst części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :