Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XXVIII/157/08

Z dnia:2008-10-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów dla niepublicznych przedszkoli


UCHWAŁA NR XXVIII/157/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia  24 października 2008 r.

 

 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów dla niepublicznych przedszkoli.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90 ust. 1, ust. 2d, ust. 3c oraz ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm)  Rada Gminy Marciszów

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego na terenie Gminy   Marciszów jest udzielana osobom fizycznym i osobom prawnym, prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy i posiadających wpis do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Marciszów.

2.  Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu Gminy Marciszów dotację związaną z realizacją zadań publicznych z zakresu oświaty na okres roku budżetowego.

 

§ 2

 

1.      Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole, zwana dalej „Wnioskodawcą” składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do organu dotującego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2.      Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać planowaną liczbę dzieci.

 

§ 3

 

1.      Dotacja na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego zorganizowanego w formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o systemie oświaty przysługuje na  każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

2.      W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego dotacja dla przedszkola  niepublicznego  na jedno dziecko, przyznawana jest w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy Lubawka wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko.

3.      Dotacja przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 do 5 lat, licząc od miesiąca, w którym dziecko zaczyna 3 rok życia.

 

 

 

§ 4

 

1.      Dotacji udziela się na rzeczywistą liczbę dzieci ujętych w dokumentacji prowadzonej przez przedszkole (w tym na dzieci okresowo nieobecne, gdy brak jest przesłanek do skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola).

2.      W miesiącach wakacyjnych (lipiec – sierpień) liczba uczniów (dzieci) uprawnionych do dotacji obejmuje stan wykazany w informacji za miesiąc czerwiec.

 

       § 5

 

Dotacja przekazywana będzie w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

        § 6

1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole niepubliczne sporządza i przekazuje organowi dotującemu w terminie do dnia 25 po upływie każdego miesiąca sprawozdawczego, rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca za który sporządza się rozliczenie wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

2. W następnym miesiącu będzie dokonywana korekta przekazanej dotacji za miesiąc poprzedni uwzględniająca rzeczywistą liczbę dzieci.

3. Rozliczenie dotacji za grudzień danego roku (nadpłata/niedopłata) nastąpi w terminie do 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

4. Pobrana w nadmiernej wysokości dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Marciszowie.

 

§ 7

 

Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

 

                                                                                                         § 8

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

               § 9

 

Uchwała   podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2008-11-12 14:44:35Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :