Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NrXXXIV/202/09

Z dnia:2009-04-23
Przedmiot uchwały:w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Tokarczyk Jerzak i Pana Pawła Jerzaka na działania Wójta Gminy Marciszów


UCHWAŁA NrXXXIV/202/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 kwietnia 2009r

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Tokarczyk Jerzak i Pana Pawła Jerzaka na działania Wójta Gminy Marciszów.


Działając na podstawie art.229 pkt.3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania  administracyjnego (tj.z 2000r.,Dz.U.Nr 98,poz.1071- ze zm.) oraz art.18 ust.2 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje :

 
§ 1

Uznaje się  za  bezzasadną  skargę  Pani Wiesławy Tokarczyk Jerzak i Pana Pawła Jerzaka  na działania Wójta Gminy Marciszów  w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego   zbiornika  na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na posesji Skarżących.


§ 2

Argumenty decydujące  o zajętym  stanowisku  w sprawie zawiera uzasadnienie  do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów.


§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

 

Uzasadnienie
do projektu uchwały nr XXXIV/202/09 Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 kwietnia 2009r

 

Państwo Wiesława Tokarczyk Jerzak i Paweł  Jerzak  złożyli skargę  do Wojewody Dolnośląskiego pismem z dnia 27 marca 2009r   na działania Wójta Gminy Marciszów w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na posesji Skarżących.

 Wojewoda Dolnośląski  pismem z dnia 14 kwietnia 2009r przesłał skargę Państwa Jerzaków z dnia 27 marca 2009r do Rady Gminy Marciszów w celu rozpatrzenia  zgodnie z właściwością – art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  Dz.U.Nr 98 z 2000r,poz.1071.

Przedmiotem skargi są zarzuty  na działanie wójta następującej treści:

-pracownicy urzędu przeprowadzali kontrolę nieruchomości skarżących w wyniku której stwierdzono m.in.  wyciek ze zbiornika szamba,

-urząd  zalecił w trybie pilnym  opróżnienie  zbiornika szamba z nieczystości ciekłych  uszczelnienie i przedłożenia ekspertyzy szczelności ,

- w pismach urząd nie podaje podstawy prawnej i możliwości  odwołania od nakazanych czynności,

-na terenie posesji  były przeprowadzane oględziny przez pracowników urzędu i samego Wójta  bez wiedzy skarżących, a następnie spisane protokoły bez ich podpisu., które przedkłada urząd jako dowód w sprawie,

-na zadawane pytania  Wójt Gminy udziela odpowiedzi  wymijające, bzdurne, w pytaniach niewygodnych nie udziela odpowiedzi,

-Rada Gminy Marciszów nie dopatrzyła nieprawidłowości w działaniach Wójta, a całe postępowanie  było prowadzone w naruszeniem prawa, narażając  strony na  nieuzasadnione koszty.

W celu rozpatrzenia skargi, wyjaśnieniem zarzutów zajęła się Komisja Infrastruktury Technicznej  na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia   2009 roku.

Z ustaleń komisji wynika, że rozpoczęcie czynności w przedmiotowej sprawie nastąpiło w dniu 21 lipca 2008 roku na wniosek Sołtysa wsi Marciszów, który dokonał zgłoszenia  wycieku szamba znajdującego się na posesji skarżących.

W dniu 24 lipca 2008r przeprowadzono lustrację terenu w obecności Pana Mariana Jerzaka(ojca skarżących).W wyniku kontroli stwierdzono  wyciek szamba ze zbiornika wydobywający się na teren przyległy, teren przy budynku  nie uprzątnięty –zarośnięty nie wykoszoną  trawą i chwastami. Na tę okoliczność pismem z dnia 28 lipca 2008r  Wójt Gminy Marciszów  zalecił opróżnienie , odkażenie wapnem i uszczelnienie zbiornika oraz uporządkowania terenu wokół posesji.

W dniu 20 sierpnia  2008r urząd przeprowadził kontrolę sprawdzającą   w wyniku której stwierdzono nie wykonanie zaleceń.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2008r urząd ponownie przypomina o wykonaniu ustalonych zaleceń.

W toku kolejnych  kontroli sprawdzających  stwierdzono, iż właściciele nieruchomości  opróżnili i wysypali zbiornik wapnem oraz uporządkowali teren wokół budynku oraz poczynili starania mające na celu uszczelnienie zbiornika.

W celu zakończenia prowadzonego postępowania  pismem z dnia 07 października 2008r zobowiązano właścicieli do przedłożenia ekspertyzy szczelności szamba.

W dniu 14 listopada 2008 roku   właściciele  posesji przedłożyli  kserokopię  dokumentu ekspertyzy, która potwierdziła  dobry stan techniczny szamba.

W dniu 24 listopada 2008 roku urząd informuje,że w wyniku przedłożonej kopii ekspertyzy dalsze działania w sprawie stają się bezprzedmiotowe.

Pismem z dnia 23 listopada 2008r (data wpływu 26 listopada 2008r) właściciele wystąpili do Wójta  o wyjaśnienie  kwestii  dot.nałożonych zaleceń.

Wójt Gminy pismem z dnia 02 grudnia 2008r odniósł się do  wniosku właścicieli.

W dniu 24 grudnia 2008 roku  Państwo Jerzak  złożyli skargę do Rady Gminy Marciszów na działania Wójta Gminy  .

Rady Gminy Marciszów na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2009r  rozpatrywano skargę , w wyniku rozpatrzenia uznano skargę za bezzasadną.

Wójt gminy wyjaśniał  zarzuty   zawarte w przedmiotowej skardze pismem z dnia 02 grudnia 2008r- na pismo Skarżących z dnia 23 listopada 2008r (data wpływu do urzędu 26.11.2008r) w którym udzielił odpowiedzi podając podstawę prawną posiadanych kompetencji w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych, nakładania obowiązków i ich egzekwowania.

Przywołał  art. 3 ust.3,pkt.1, art.5 ust.1,ust.6,ust.7  ustawy o porządku i czystości w gminach Dz.U.Nr 236 z 2005r , poz.2008, oraz § 4  uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 23 czerwca 1997r nr XXIX/178/97  w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Marciszów. Poinformował Skarżących o  obowiązkach   jakie nakłada  na właścicieli nieruchomości - art.5 w/cytowanej   ustawy oraz § 4 pkt.8,9 w/w uchwały.

Wyjaśnił, że bez wiedzy  i udziału właścicieli  nieruchomości lub ich pełnomocników nie wchodzono na   teren posesji  i nie przeprowadzano kontroli. Osobiście Wójt  na terenie nieruchomości był jeden raz  w obecności właściciela, pozostałe kontrole były przeprowadzane  przez pracowników urzędu gminy  w obecności właściciela ,dwa razy  w obecności  członka rodziny właściciela w uzgodnieniu z właścicielem.

Poinformował, że pismem z dnia 07 października 2008r zwrócił się do Państwa Jerzak o przedłożenie ekspertyzy technicznej szamba, ponieważ posiadał wiedzę, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze  jednocześnie prowadził  postępowanie dot. tej samej sprawy. Przedłożona ekspertyza szczelności szamba  stanowi kopię dokumentu.

Na podstawie wyników ekspertyzy określających, że stan techniczny szamba jest dobry, pismem z dnia 24 listopada 2008r Wójt poinformował  strony, że dalsze  ingerencje w przedmiocie nieszczelności szamba są bezprzedmiotowe. 

Ustawa  o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach Dz.U.nr 236 z 2005r,poz.2008,art.3, art.5 ust.6,7, § 4 Uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 26.06.1997r nakłada na Wójta  obowiązek  sprawowania nadzoru  nad gospodarką ściekową, upoważnia do przeprowadzania  kontroli  między innymi, zbiorników na nieczystości ciekłe,oraz nakładania  obowiązków na właścicieli  w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości. Jednocześnie  art.5 w/w ustawy i § 4 pkt.8,9  w/w uchwały  nakłada obowiązki  na właścicieli nieruchomości w zakresie systematycznego wywozu nieczystości ciekłych, gromadzenia  nieczystości w zbiornikach  bezodpływowych, utrzymania zbiornika  w dobrym stanie technicznym.             

W kwestii nie podpisanych protokołów przez Skarżących  Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska wyjaśnił,że występuje  brak podpisu uczestnika  na jednym protokole z  dnia 24.07.2008r.Wówczas  komisja uzgodniła z biorącym udział w kontroli  ojcem Skarżącego , że strony protokół podpiszą w urzędzie. Jednak biorący udział nie przybył do urzędu podpisać protokołu. Stąd brak podpisu na protokole.

Komisja  wskazuje, że istniejące ogrodzenie posesji nie zasłania terenu przy budynku. Posesja Skarżących sąsiaduje z drogą  powiatową, gminną i posesją  nr 10 ulicy Spółdzielczej.Teren posesji jest widoczny z trzech stron i nie ma konieczności wchodzić na jej teren,aby zobaczyć w jakim stanie znajdowało się  wówczas szambo i teren wokół.  Zarzut dot.kontrolowania posesji pod nieobecność właścicieli jest nie uzasadniony, bo nawet gdyby zaistniała   sytuacja ,że  na ustalony termin komisji właściciele nie przybyli , to komisja była w stanie zobaczyć teren z sąsiedniej nieruchomości.

Po analizie dokumentacji i przepisów prawa komisja uznała , ze zarzuty zawarte w skardze    dot. narażenia na   koszty Skarżących w związku z nałożonymi zaleceniami , żądania przedłożenia ekspertyzy szczelności zbiornika i przekroczenia w tym zakresie kompetencji przez Wójta , przeprowadzania kontroli bez udziału  i wiedzy właścicieli nie znajdują potwierdzenia i są bezpodstawne. Brak podpisu na protokole uczestnika w komisji, nie nastąpiło z przeoczenia urzędu.

Wszelkie czynności  podjęte przez Wójta Gminy Marciszów  i pracowników  urzędu gminy  nie wychodzą  poza kompetencje ustawowe, co potwierdzają w/cytowane przepisy prawa, dokumenty będące w posiadaniu urzędu, oraz pismo z dnia 15 stycznia 2009r Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oddziału w Jeleniej Górze.  

Komisja Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Marciszów uznała, że skarga na działania Wójta złożona przez Państwo Jerzaków  jest  bezzasadna .

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów informuje,że Skarga na działania Wójta dotycząca tej samej sprawy  była już rozpatrywana przez Radę Gminy Marciszów w dniu 24  lutego 2009r.Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną na podstawie tych samych argumentów  zawartych  w niniejszym uzasadnieniu.

W sprawie wniesionej skargi Przewodniczący Rady Gminy Marciszów  zasięgnął  opinii radcy prawnego, który  przeanalizował całokształt sprawy i wydał Opinię Prawną z dnia 06 lutego 2009r w której  stwierdził, że  czynności podjęte przez Wójta Gminy Marciszów , a także pracowników urzędu działającego w jego imieniu nie wychodzą  poza kompetencje  ustawowe, złożona skarga  jest całkowicie bezzasadna.

Biorąc pod uwagę opinię komisji Infrastruktury Technicznej Rady Gminy z dnia 22.04.2009r,Opinię Prawną radcy prawnego Rada Gminy Marciszów postanawia  uznać skargę za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :