Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała Nr XXXIII/176/17

Z dnia:2017-01-26
Przedmiot uchwały:w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Uchwała Nr XXXIII/176/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 stycznia 2017r.


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r. poz.446 z póź.zm. ) oraz art.116,117,129 ust. 1 pkt 2, 206 ust. 1-4 , 208, 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 r. poz. 60) , Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:

§ 1

Ustala się następujący projekt planu sieci  ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.: Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmująca swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.

§ 2

Ustala się następujący plan sieci gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2  dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów, a także granice obwodów tych gimnazjów  i klas dotychczasowych gimnazjów Gimnazjum  w Marciszowie , ul. Szkolna 2  na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.:Gimnazjum w Marciszowie , ul. Szkolna 2  obejmuje swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.  
                                                          
§ 3

Publiczne Gimnazjum w Marciszowie ul. Szkolna 2 włącza się do Szkoły Podstawowej w Marciszowie  ul. Szkolna 2 – na następujących warunkach:
1)Szkoła Podstawowa w Marciszowie , ul. Szkolna 2 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.
2)Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Marciszowie ul. Szkolna 2 rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Publiczne Gimnazjum w Marciszowie, ul. Szkolna 2 zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

§4

Ustala się  projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę  od dnia 1 września 2019r., zgodnie z art.206 ust.2 pkt 6 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.
                                                           
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 6

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Marciszów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :