Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

ObwieszczeniaZałączniki:

Data publikacji 2016-02-22 13:53:14Obwieszczenie - cel publiczny - Świdnik
Data publikacji 2015-07-12 20:31:38Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0002168_DOL_B sieci GSM-R, odgromiki 42m, kontener....
Data publikacji 2015-07-28 15:25:19Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodno-prawnego p. Lucjana Głowackiego
Data publikacji 2015-08-18 17:23:12Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do oprac.planu zagospod.przestrz.
Data publikacji 2015-08-26 13:53:31Obwieszczenie w sprawie decyzji odnośnie pozwolenia na wykorzystanie rzeki Bóbr do celów energetycz.
Data publikacji 2015-08-31 21:25:57Obwieszczeniew sprawie postanowienia Nr I-P-49/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki
Data publikacji 2015-08-31 21:28:14Obwieszczenie w sprawie postanowienia Nr I-P-43/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki
Data publikacji 2015-09-08 20:48:12Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalacjącej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data publikacji 2016-02-22 13:52:50Obwieszczenie - cel publiczny - Domanów
Data publikacji 2015-10-15 22:11:40Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publ.
Data publikacji 2015-10-20 20:16:35Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów w sprawie zakończenia postęp. adm. oświetlenia Marciszów
Data publikacji 2015-10-21 23:25:16Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001536_DOL_B siec GSM-R dla modernizacji linii kolejowej
Data publikacji 2015-11-26 20:16:20Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów dot. zakończenia postępowanie w sprawie oświetlenia w Domanowie
Data publikacji 2016-01-19 10:33:36Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – 20/0
Data publikacji 2016-01-26 09:23:50Obwieszczenie Minister Infrastruktury i Budownictwa o umorzeniu postępowania Barbary Lewowskiej
Data publikacji 2016-03-01 13:56:10Sprostowanie oczywistej omyłki - Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0002168_DOL_B sieci GSM-R
Data publikacji 2016-08-08 11:15:02Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania oraz udzielenia pozwolenia dla WPWiK Wałbrzych
Data publikacji 2016-09-06 09:27:12Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zakończeniu postępowania wodnoprawnego
Data publikacji 2018-10-04 07:57:53Informacja - ocena oddziaływania na środoiwsko i udział społeczeństwa - Farma woltaiczna 1MWredaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :