Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XVI/77/2015

Z dnia:2015-11-26
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


UCHWAŁA Nr XVI/77/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r., poz.1515.) , art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity :Dz. U .z 2014 r.,poz.849 ze zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z póź. zm.) , art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.465 z póź. zm.) Rada Gminy Marciszów  

uchwala  co następuje :

§ 1

1.Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( IN ) stanowiący   załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2.Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN ) stanowiący załącznik nr 2    do niniejszej uchwały

3.Określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości    dane o zwolnieniach podatkowych  w podatku od nieruchomości” ( ZN ) stanowiący    załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4.Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR ) stanowiący załącznik nr 4   do niniejszej uchwały

5.Określa się wzór deklaracji na podatek rolny ( DR ) stanowiący załącznik nr 5   do niniejszej uchwały

6.Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL ) stanowiący załącznik nr 6   do niniejszej uchwały

7.Określa się wzór deklaracji na podatek leśny ( DL ) stanowiący załącznik nr 7   do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVIII/83/2011   Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2015-12-02 17:50:42Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :