Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIV/217/17

Z dnia:2017-11-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017


UCHWAŁA Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę           8.840,41
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę           8.840,41

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                o kwotę    4.087.882,00    
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę    1.607.449,00    dochody majątkowe                        o kwotę    2.480.433,00

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę         43.899,41
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę         13.399,41
    wydatki majątkowe                        o kwotę         30.500,00
    
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę      4.172.941,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę           7.559,00
    wydatki majątkowe                        o kwotę    4.165.382,00

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            20.603.152,63 zł
Plan wydatków po zmianach            22.613.478,35 zł

§ 2

W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017 § 2  ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1.    Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.800.000 zł z tytułu:
     - pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017 § 3  ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie na:
2) cele określone w art.89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.800.000 zł.


§ 4

W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-12-06 22:31:49Załączniki nr 1, 2, 3, 4
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :