Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/45/19

Z dnia:2019-05-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019


UCHWAŁA Nr VIII/45/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2019 roku poz. 506),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       8.100,00
z tego:
            dochody bieżące                        o kwotę        8.100,00


Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       10.000,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę        10.000,00
           
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2


Plan dochodów po zmianach            20.815.191,86 zł
Plan wydatków po zmianach            18.393.611,66 zł

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 144.540,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2018 roku.

§ 3

1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2018) – 1.900,00 zł
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W uchwale Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2019, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę        8.100,00 zł


W związku z zawartą umową nr 7/2019/G  ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu o  przyznaniu pomocy na zadanie pt.”  Be Activ – warsztaty tematyczne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę        10.000,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2018 roku w kwocie  1.900,00 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 – dofinansowanie zakupu  umundurowania specjalnego bojowego do działań ratowniczych dla strażaków OSP Marciszów w kwocie 1.900,00 zł.
W dziale 921 rozdział 92195 – na realizację projektu w związku z zawartą umową nr 7/2019/G  ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu o  przyznaniu pomocy na zadanie pt.”  Be Activ – warsztaty tematyczne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 8.100,00 zł
 
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-06-10 12:52:28Załączniki nr 1, 2, 3, 4
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :