Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXII/161/2016

Z dnia:2016-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Marciszów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.


UCHWAŁA Nr XXXII/161/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Marciszów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 11,70 m2 położonego na I piętrze budynku w Marciszowie przy ul. Szkolnej nr 4a-4b.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na nieruchomość określoną w § 1.
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/161/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.


Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 11,70 m2 położonego w Marciszowie przy ul. Szkolnej nr 4a-4b, który wynajmuje Radca Prawny  w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pomocy prawnej – Kancelaria Radcy Prawnego.   
Dotychczasowy najemca korzysta z lokalu bez uwag, zgodnie z jego przeznaczeniem i celem określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy najemca złożył wniosek o dalszy najem lokalu.
Najem lokalu na okres 5 lat zagwarantuje większą stabilność i pewność najmu dotychczasowemu najemcy oraz zapewni mieszkańcom gminy dostęp do świadczonych usług. Wynajęcie lokalu na dalszy okres będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.       
    
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.              
    
W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejną umowę z dotychczasowym najemcą konieczna jest zgoda rady gminy.  


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :