Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIV/59/11

Z dnia:2011-08-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011


UCHWAŁA Nr XIV/59/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej  gminy na rok 2011.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów


u c h w a l a   co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe                o kwotę          424.160,00           

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę      38.016,00
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych        o kwotę      38.016,00
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
                    finansowej udzielanej między jednostkami
                    samorządu terytorialnego na dofinansowanie
                    własnych zadań inwestycyjnych i
                    zakupów inwestycyjnych                o kwotę      38.016,00

W dziale 750 – Administracja publiczna                o kwotę    100.200,00
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                o kwotę    100.200,00
w § 0920 – pozostałe odsetki                    o kwotę      20.200,00
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów                o kwotę      80.000,00

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                o kwotę    285.944,00
w rozdziale 80104 – Przedszkola                    o kwotę    285.944,00
w § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji
                            gmin pozyskane z innych źródeł            o kwotę    285.944,00

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe                o kwotę          540.037,92

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę    373.960,00
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
                                  wsi                    o kwotę    235.944,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę    235.944,00
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych        o kwotę    138.016,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę    138.016,00

W dziale 600 – Transport i łączność                o kwotę      50.000,00
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne            o kwotę      50.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę      50.000,00

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                o kwotę      82.800,00
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami         o kwotę      82.800,00
w § 4270 – zakup usług remontowych                o kwotę      82.800,00

W dziale 852 – Pomoc społeczna                o kwotę        2.742,92
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność                o kwotę        2.742,92
w § 3110 – świadczenia społeczne                o kwotę        2.742,92

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę     30.535,00
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i
                         kluby                        o kwotę     30.535,00
w § 4270 – zakup usług remontowych                o kwotę     30.535,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe                o kwotę          115.877,92

W dziale 600 – Transport i łączność                o kwotę         100.000,00
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne            o kwotę         100.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę         100.000,00

W dziale 750 – Administracja publiczna                o kwotę      1.285,00
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność                o kwotę      1.285,00
w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę      1.285,00

W dziale 852 – Pomoc społeczna                o kwotę       2.742,92
w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
                                  ubezpieczenia emerytalne i rentowe        o kwotę       2.742,92
w § 3119 – świadczenia społeczne                o kwotę       2.742,92

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        o kwotę       9.120,00
w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury        o kwotę       9.120,00
w § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe                o kwotę          952,00
w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe                o kwotę          168,00
w § 4308 – zakup usług pozostałych                o kwotę       6.800,00
w § 4309 – zakup usług pozostałych                o kwotę       1.200,00

W dziale 926 – Kultura fizyczna                    o kwotę       2.730,00
w rozdziale 92695 – Pozostała działalność                o kwotę       2.730,00
w § 4179– wynagrodzenia bezosobowe                o kwotę          430,00
w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę          600,00
w § 4309 – zakup usług pozostałych                o kwotę       1.700,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :