Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/38/19

Z dnia:2019-04-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019


UCHWAŁA Nr VII/38/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 kwietnia 2019 r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2019 roku poz. 506),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       16.400,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę        16.400,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę        16.400,00
z tego:
wydatki bieżące                        o kwotę        13.400,00
    wydatki majątkowe                        o kwotę          3.000,00
    
zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach            20.713.431,00 zł
Plan wydatków po zmianach            18.289.950,80 zł

§ 2

W uchwale Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019  uchwala się nowe brzmienie załączników:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2019, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2019, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę        16.400,00 zł
Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  zmian zadań w Funduszach Sołeckich tj.:
- W dziale 600 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia pn. „Zakup luster drogowych” w kwocie – 1.000 zł;
- W dziale 900 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Utrzymania terenów zielonych” w kwocie – 800 zł;
- w dziale 921 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych” w kwocie – 4.200 zł;
- w dziale 921 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pustelnik
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych” w kwocie – 1.000 zł; na remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w kwocie – 2.500,00 zł;
- w dziale 921 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych” w kwocie – 4.200 zł; na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie – 7.000,00 zł;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę        16.400,00 zł
- W dziale 900 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych” w kwocie – 1.500,00 zł;
- w dziale 921 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław
zmiana klasyfikacji budżetowej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie – 3.000,00 zł;
- w dziale  926 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędzisław
rezygnacja z  przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia na boisko sportowe” w kwocie – 1.500,00 zł;
- W dziale 900 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pastewnik
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia na plac zabaw” w kwocie – 11.200,00 zł;
- W dziale 900 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pustelnik
rezygnacja z przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik” w kwocie – 3.000,00 zł;
- w dziale 921 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Pustelnik
zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych” w kwocie – 500,00 zł;

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-05-08 12:43:07Załącznik nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :