Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XIII/50/11

Z dnia:2011-06-30
Przedmiot uchwały:w sprawie zmiany opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3- 6 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie


UCHWAŁA NR XIII/50/11
RADY GMINY Marciszów
z dnia 30 czerwca 2011 r

w sprawie zmiany opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów  oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku  3- 6 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku - o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada  Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 uchwały z dnia 31 marca 2011r. NR   VIII/30/11 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów  oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku  3- 6 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie , który otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się opłatę za prowadzenie zajęć wychowawczo opiekuńczych z dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej:

1) w wysokości 2,20 zł za pierwszą godzinę zajęć,
 
2) w wysokości 1,20 zł za  każdą następną godzinę zajęć.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :