Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XIX/88/2012

Z dnia:2012-02-16
Przedmiot uchwały: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami


UCHWAŁA NR  XIX/88/ 2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia  16 lutego 2012r

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .  

            Na podstawie art.18 ust.2 , pkt.15, art.40 ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)oraz art.7  ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala , co następuje:
    
§ 1

            1.W celu  uzyskania zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie   ochrony  przed  bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorca  powinien spełnić następujące  wymagania :  
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać atestowane urządzenia i  środki do wyłapywania zwierząt nie powodujące  cierpienie  i uszkodzenie  ciała zwierząt,
3) posiadać  środki transportu  przeznaczone do przewozu  zwierząt żywych  , które powinny  zapewnić odpowiednia temperaturę i wentylację, naturalną pozycje przewożonych zwierząt; pojazd  powinien być  oznaczony w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
5) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego i technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ,
6) posiadać  odpowiednie  zasoby  rzeczowe i organizacyjne do prowadzenia  działalności  w tym do zapewnienia opieki weterynaryjnej,
          2.Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami :  
1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego,
 
              2) dokument potwierdzający  prawo do dysponowania  środkami transportu  przeznaczonymi do  przewozu zwierząt,

3) wykaz wyposażenia  będącego w dyspozycji przedsiębiorcy , wykorzystywanego przy świadczeniu usług .

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza  się  Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :