Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVII/237/18

Z dnia:2018-02-22
Przedmiot uchwały: w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów.


UCHWAŁA Nr XLVII/237/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 22 lutego 2018 r.


w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVII/235/18 Rady Gminy Marciszów  z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów, Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Jako formę realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów ustanawia się stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce.

§ 2

 O stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie Gminy Marciszów oraz uczniowie zamieszkali na terenie innych gmin a uczący się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów, posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

§ 3

 Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1.Uczniowie kończący szkołę , którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej:
1) 5,10 - w przypadku uczniów szkół podstawowych,
2) 5,10 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
3) 5,00 - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczniowie, którzy są laureatami olimpiad/konkursów przedmiotowych, z dowolnego przedmiotu wynikającego z podstawy programowej danego etapu nauczania na szczeblu:
1) powiatowym - I miejsce   /szkoły podstawowe, gimnazjum/
2) wojewódzkim - I-III miejsca,
3) ogólnopolskim od I-X miejsca,
4) międzynarodowym.

§ 4

1. Stypendium przyznaje się za okres od września do czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.
2. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w postaci nagrody pieniężnej w kasie BS w Marciszowie lub na podane we wniosku konto  do 1 lipca każdego roku pełnoletniemu uczniowi lub rodzicowi (prawnemu opiekunowi) ucznia niepełnoletniego.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Marciszów.

§ 5

Stypendium jest przyznawane jeden raz w danym roku szkolnym.

§ 6

1. Wniosek o przyznanie stypendium do Wójta Gminy Marciszów składa dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń.
2. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie 8 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Marciszowie dołączając do niego:
1) oświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające wykazaną we wniosku końcową średnią ocen,
2) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe za dany rok szkolny

§ 7

Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8

Traci moc uchwała: nr VIII/31/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom   zmieniona uchwałą nr XIII/51/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2011r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Załączniki:

Data publikacji 2018-02-26 11:40:47Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :