Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVII/238/18

Z dnia:2018-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie : podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


UCHWAŁA Nr XLVII/238/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 22 lutego 2018


w sprawie : podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz   liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

    `Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( DZ.U z 2017r, poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r, poz. 130) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy ( tj. DZ.U. z 2017r, poz. 15, DZ.U. z 2017r, poz. 1089 oraz z 2018r, poz.4, 130 i 138) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( DZ.U. z 2018r, poz.130)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Marciszów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2

Numery , granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/238/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2018r


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ.U. poz. 130) wszystkie rady gmin zobowiązane są  do dokonania podziału  gmin na okręgi wyborcze w wyborach  do rady gminy w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 roku.
Jeżeli w gminie dotychczasowy podział  na okręgi wyborcze  spełnia  wymogi Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze  określające takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas.
Reasumując powyższe  proponowany podział gminy Marciszów na okręgi wyborcze  jest tożsamy z podziałem dokonanym  na mocy Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2012 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  z dnia 16 listopada 2012 roku pod poz. 3970.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców Gminy Marciszów wynosiła  4 475.
Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy Marciszów wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama liczba co według obowiązującego stanu prawnego.
Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego, to znaczy : w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.
Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat ( norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych i wynosi ona  298,33.
W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy – sołectwo.
Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano podziału na  dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze spełniają kryteria umożliwiające utworzenia w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równie lub większe od 0,5 zaokrąglono do liczby całkowitej.

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczono pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat w jednostce, liczbę mandatów w jednostce zawiera załącznik nr 1 do uzasadnienia.
Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:
- połączenia sołectw: Domanów, Nagórnik, Pustelnik w jeden okręg wyborczy. Są to małe
  sąsiadujące ze sobą sołectwa , które łączą więzi komunikacyjne, kulturowe, gospodarcze
  i religijne,
- podziału sołectwa Marciszów na 5 okręgów wyborczych,
- podziału sołectwa Ciechanowice na 3 okręgi wyborcze
- podziału sołectwa Sędzisław na 2 okręgi wyborcze
- podziału sołectwa Wieściszowice na 2 okręgi wyborcze

Podział Gminy Marciszów na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych : nr okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego , okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych  w okręgu przedstawia tabela  stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.Załączniki:

Data publikacji 2018-02-26 11:21:06Załączniki nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :