Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXI/104/2016

Z dnia:2016-03-31
Przedmiot uchwały: w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały o udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego


UCHWAŁA Nr XXI/104/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały o  udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co  następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/72/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego wprowadza się nowe brzmienie § 2:
㤠2
1.    W budżecie Gminy na 2015 rok na wykonanie zadania o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone środki w dziale 600, rozdział 60013, § 6050 w wysokości 24.600,00 zł.
2.    W budżecie Gminy na 2016 rok na wykonanie zadania o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone środki w dziale 600, rozdział 60013, § 6050 w wysokości 597.708 zł.
3.    Pomoc rzeczowa na 2015 rok z budżetu Gminy przyjmującej do realizacji zadanie w kwocie  12.300,00 zł i dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 12.300,00 zł.
4.    Pomoc rzeczowa na 2016 rok z budżetu Gminy przyjmującej do realizacji zadanie w kwocie  298.854,00 zł i dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 298.854,00 zł”.

    
§ 2

Pozostałe zapisy uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2015 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :