Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLI/202/17

Z dnia:2017-08-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie


UCHWAŁA Nr XLI/202/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017r.


w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie  

Na podstawie art. 9 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz       art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 573) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 stycznia 2018 r. gminną jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie zwany dalej ,,Zakładem”.

§ 2

Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Marciszowie w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Mienie ruchome i nieruchome zostanie przekazane Zakładowi, jako gminnej jednostce budżetowej na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Marciszów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-09-25 11:53:55Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :