Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIII/51/11

Z dnia:2011-06-30
Przedmiot uchwały:w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów


UCHWAŁA Nr XIII/51/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca  2011r.


w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium  dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe  i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i  gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się § 6 uchwały z dnia  31 marca 2011r. VIII/31/11   w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium  dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe  i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i  gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów  ,który otrzymuje następujące brzmienie:                                                                   

Dyrektor Zespołu Szkół w Marciszowie , przyznaje stypendium:

1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej  może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) uczeń uzyskał w semestrze lub poprzednim roku szkolnym średnią ocen  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0
b) uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,
c) uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,
d) uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności.

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) uczeń uzyskał w semestrze lub poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0. oraz uzyskał wzorową ocenę z zachowania,
b) uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia  może być przyznane uczniom, którzy;
a) są zdobywcami minimum trzeciego miejsca ostatniego stopnia – co najmniej szczebla wojewódzkiego – konkursów przedmiotowych i artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną,
b) mają inne osiągnięcia naukowe i artystyczne promujące naszą gminę, a uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną,
c) mają wybitne osiągnięcia sportowe - są zdobywcami minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

4. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
6. Stypendium przyznawane jest uczniowi wytypowanemu przez radę szkoły lub, jeśli taka nie  istnieje   przez radę pedagogiczną  po  semestrze danego roku szkolnego.
7. W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium w tym złego zachowania ucznia  wychowawca klasy  zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie powiadomić  dyrektora szkoły  oraz rodziców ucznia.
8. Wnioski o przyznanie stypendium  Dyrektora  Szkoły  za wyniki w nauce  składa się w Sekretariacie Szkoły w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego na II semestr i do 15 września na I semestr. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
9. Wypłaty stypendium dokonuje Zespół Szkół w Marciszowie  rodzicom lub prawnym opiekunom wyróżnionego ucznia. Stypendium może być także przekazywane przelewem na rachunek bankowy wskazany  przez uprawnionego do jego odbioru.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-07-07 12:43:08Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :