Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LII/259/2014

Z dnia:2014-08-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.


UCHWAŁA Nr LII/259/2014
Rady  Gminy Marciszów
z dnia 28 sierpnia 2014r

w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
 
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „a“ ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013r ,poz.594 ze zm.)   art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U  z 2014r, poz.518 ) Rada Gminy Marciszów  

uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/2 o pow.0,0182 ha położonej we wsi Domanów w gm. Marciszów służebności gruntowej na  rzecz każdoczesnego właściciela przyległej nieruchomości zabudowanej budynkiem  nr 44   oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/6 o pow.0,0290 ha położonej we wsi Domanów w gm. Marciszów.

2.Służebność   gruntowa o której mowa  w § 1 ust.1 polegać będzie  na prawie przechodu, przejazdu, stawiania  sprzętu a szczególności rusztowań, materiałów  budowlanych w przypadku wykonywania remontów   czy konserwacji zewnętrznych  elementów budynku   i innych prac oraz potrzeb dot. utrzymania i zabezpieczenia budynku, w obszarze  zaznaczonym  kolorem czerwonym na kopii mapy  ewidencyjnej  stanowiącej  załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Służebność wymieniona w § 1 pkt.1 i 2  niniejszej uchwały zostanie ustanowiona notarialnie, przy umowie  zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej w granicy działek nr 116/2, 116/3,116/4, 116/5, 116/6  położonych  w Domanowie, stosownie do podjętej uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia  29 maja 2014r nr XLVIII/251/14.

§ 3

Służebność zostanie ustanowiona  nieodpłatnie.  

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Marciszów .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2014-09-03 17:38:11Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :