Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LVII/275/18

Z dnia:2018-10-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018


UCHWAŁA Nr LVII/275/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 października 2018

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       24.000,00
z tego:
            dochody bieżące                        o kwotę        24.000,00

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       106.000,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę         41.000,00
           wydatki majątkowe                                                                o kwotę         65.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy    o kwotę          82.000,00
z tego:
           wydatki bieżące    o kwotę          17.000,00
           wydatki majątkowe                                                               o kwotę           65.000,00

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            21.914.739,86 zł
Plan wydatków po zmianach            27.384.262,40 zł

§ 2

W uchwale Nr XLV/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018  uchwala się nowe brzmienie załączników:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2018, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2018 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę        24.000,00 zł

W dziale 010 rozdział 01010 w kwocie – 24.000,00 zł ze względu na wyższe wykonanie założonego planu wpływu środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę        106.000,00 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 w kwocie 24.000,00 na płatności za analizę wody i ścieków ( wydatki ze środków na ochronę środowiska);

- w dziale 750 rozdział 75022 w kwocie 65.000,00 zł na zakup sprzętu dyskusyjno-konferencyjnego wraz z oprogramowaniem do obsługi komisji i sesji Rady Gminy( wydatki inwestycyjne).

- W dziale 852  rozdział 85202 zwiększenie w kwocie 17.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżące płatności DPS w IV kwartale.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę         82.000,00 zł

- W dziale 855  rozdziale 85510 w kwocie 17.000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem budżetu w stosunku do planu.

- w dziale 926 rozdziale 92695 w kwocie 65.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.”Zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegających na wyposażeniu w trybuny sportowe.”

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2018-11-02 12:39:29Załączniki nr 1, 2, 3, 4
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :