Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIX/109/08

Z dnia:2008-02-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008r.


UCHWAŁA Nr XIX/109/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 206.500

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowao kwotę30.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000
w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę30.000

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 40.000
w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 30.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.500
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 6.500
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowycho kwotę6.500

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę 130.000
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 130.000
w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 130.000


§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 206.500

W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.500
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6.500
w § 4810 – rezerwa na wydatki bieżące o kwotę 6.500

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę 200.000
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 200.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :