Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu czerwcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Rewizyjna – 26.06.2019 r. godz. 12.00,
Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,  
3. Analiza funkcjonowania klubów sportowych;
- wizytacja szatni dla sportowców w Sędzisławiu i w Marciszowie,
- zasady podziału środków finansowych na poszczególne klubu sportowe,
- świetlice wiejskie i biblioteki – wizytacja,
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia itp.) – możliwość udzielenia pomocy dla organizacji działających na terenie Gminy Marciszów w postaci organizowania szkoleń, warsztatów, wsparcia technicznego,
5. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
6. Wnioski, sprawy różne.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 24.06.2019 r. godz.10.00,
Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,  
3. Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu zapoznania się z aktualną sytuacją w instytucji.
4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 24.06.2019 r. godz.12.00,
Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,  
3. Ocena stanu technicznego placów zabaw i miejsc rekreacyjnych dla rodzin i sprawdzenie ich dostępności dla mieszkańców oraz ocena stanu technicznego przystanków autobusowych – posiedzenie wyjazdowe.
4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 25.06.2019 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Planowane remonty w placówkach oświatowych i kulturalnych,
4. Opieka zdrowotna nad uczniami i przedszkolakami,
5. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 25.06.2019 r. godz.13.00,
Proponowany porządek posiedzeń:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Realizacja funduszy soleckich na 2019 rok.
4. Analiza zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne, wnioski.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w posiedzeniach Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów
Dawid Chęciński

redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :