Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR L/244/18

Z dnia:2018-03-29
Przedmiot uchwały: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów


UCHWAŁA NR L/244/18
RADY GMINY W MARCISZOWIE
z dnia 29 marca 2018 r.


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów


Na podstawie art. 30 ust.1 i 6  oraz  art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z póź.zm.) Rada Gminy w Marciszowie uchwala, co następuje:

- Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.);
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz.U. z 2014, poz. 416 ze zm.).

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat


§ 2

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określają odrębne przepisy.
3. Podstawowym dokumentem potwierdzającym zakończony okres zatrudnienia pracowniczego jest świadectwo pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy).
4. W przypadku braku świadectwa pracy, nauczyciel powinien przedstawić taki dokument, z którego wynika, że w danym okresie był zatrudniony jako pracownik.
5. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek  z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

                                                     
§ 3

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy Marciszów.
                                                     
§ 4

 Kryterium przyznania nauczycielowi i dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym:
a) osiąganie w pracy dydaktycznej pełnej realizacji podstaw programowych oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami,
b) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych:
a) efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami oraz właściwymi instytucjami,
c) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,  z uwzględnieniem ich potrzeb, w stałej współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną,
d) prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:
a) opracowanie lub adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,
b) prowadzenie lekcji otwartych lub innych form związanych z upowszechnianiem wprowadzanych i realizowanych innowacji pedagogicznych;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) inicjowanie i prowadzenie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim,
d) przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
a) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
b) skuteczne działanie zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły,
c) skuteczne kierowanie rozwojem i doskonaleniem nauczycieli;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych:
a) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
b) stałe podnoszenie jakości pracy szkoły, potwierdzonej wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
                                                              
§ 5

 Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok  szkolny.
                                                              
§ 6

Dodatek motywacyjny dla  dyrektora/nauczyciela przyznawany jest w wysokości nie wyższej niż 60%  jego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7

Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu 1 roku szkolnego w szkole, której organem prowadzącym jest gmina Marciszów.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 8

1.Dyrektorowi szkoły przysługuje dodatek w wysokości od 800 zł do 2000 zł.
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora określa i przyznaje dyrektor szkoły z tym, że wysokość dodatku nie może przekroczyć 80% dodatku przyznanego dyrektorowi.
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy.                               
4. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od liczby uczniów, w tym uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, liczby oddziałów, w tym liczby oddziałów i grup integracyjnych w szkole, warunków organizacyjnych szkoły, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczby stanowisk kierowniczych i zatrudnionych pracowników, warunków lokalowych, środowiskowych i społecznych w jakich funkcjonuje szkoła.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy zwolnienia lekarskiego trwającego ponad jeden miesiąc, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy - przysługuje dodatek w wysokości 230 zł,
2) opiekuna stażu- przysługuje dodatek w wysokości 80 zł,
3) doradcy metodycznego w wysokości 100 zł miesięcznie,

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy


§ 9

1.Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciążliwych, określonych w odrębnych przepisach.
2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy lub pracę w warunkach uciążliwych wynosi 10 % wynagrodzenia nauczyciela za każda godzinę przepracowaną w tych warunkach.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw


§ 10

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponad wymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,   w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród ustalane na podstawie art. 49 ust.2 Karty Nauczyciela


§ 11

1. Środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym, że:
a) 80 % kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
b) 20 % kwoty przekazuje do dyspozycji organu prowadzącego.
2. Nauczycielom zatrudnionym w szkole i przedszkolu z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane są nagrody Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.
4. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Wójta.
5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku szkolnego.
6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana:
a) dyrektorowi szkoły;
b) nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w szkole,                                 
c) nauczycielom.
7. Nagrodę Wójta nauczycielom przyznaje Wójt nauczycielowi po zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły.
8. Z wnioskiem o nagrodę Wójta dla dyrektora szkoły mogą wystąpić:
a) pracownik Urzędu Gminy w Marciszowie prowadzący sprawy oświaty;
b) Rada Pedagogiczna.
9. Kryterium przyznania Nagrody Dyrektora i Nagrody Wójta dla nauczyciela i dyrektora jest:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiągnie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
b) podejmowanie działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osiąganie dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami pomiarów edukacyjnych,
d) posiadanie udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
e) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolne i środowiskowe,
f) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,
g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
h) prawidłowe organizowanie i prowadzenie letniego i zimowego wypoczynek dla uczniów,
i) osiąganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzenie działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, szczególnie narkomanii i alkoholizmu,
c) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie formy współdziałania szkoły z rodzicami.
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodowych,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
10. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również uzyskiwać znaczące efekty w zakresie:
a) tworzenia warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
b) prowadzenia właściwej polityki kadrowej i zapewnienia bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
c) racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
d) dbania o bazę szkolną,
e) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
f) inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
g) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych lub innej pomocy rzeczowej.
11. Nauczyciel, dyrektor szkoły, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.
                                            
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

 
§ 12

Niniejszy Regulamin został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe.

§ 13

Traci moc uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy w Marciszów z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie  regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów .

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

UZASADNIENIE

Podjęcia uchwały wynika ze zmiany ustawy - Karta Nauczyciela - (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in.:           
1.wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat,                            
2.szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,                                       
3.wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
Tym samym zaistniała konieczność przyjęcia uchwały, która będzie określała regulamin wynagradzania nauczycieli z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.
Zgodnie z art.30 ust.6a Karty Nauczyciela projekt  regulaminu został przesłany do zaopiniowania i uzgodnienia końcowych zapisów do nauczycielskich związków zawodowych.


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :