Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLV/227/17

Z dnia:2017-12-28
Przedmiot uchwały:w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XLV/227/17
Rady  Gminy  Marciszów
z dnia  28  grudnia  2017

w sprawie zmiany  uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Działając na podstawie: art. 18 ust. 2,  pkt 8 i   art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku  poz. 1875 ) w związku z  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 roku poz. 1785 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku poz. 800 ) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1   

W uchwale nr XLIV/220/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust.4  pkt 2 lit.  a - otrzymuje brzmienie „nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton –
2.296,00 zł”.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/224/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.


Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Marciszów. Dotychczasowy dzierżawca korzysta z dzierżawionego gruntu bez uwag, zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawca wyraził chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócił się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.      

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejną umowę z dotychczasowym dzierżawcą konieczna jest zgoda rady gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :