Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXX/166/2012

Z dnia:2012-12-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013


UCHWAŁA Nr XXX/166/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia  28 grudnia 2012r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy  Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

 Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         13.150.557 zł
    
  z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                 12.565.557 zł
   w tym:
   - wpływy z podatków i opłat                             2.117.000 zł
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             1.569.810 zł    
   - dochody bieżące z majątku gminy                              63.000 zł    
   - pozostałe wpływy własne                                    964.000 zł    
   - subwencje ogólne z budżetu państwa                         5.145.772 zł    
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                              60.000 zł    
   - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
      i kar za korzystanie ze środowiska                                     50.000 zł
   - opłaty za wywóz nieczystości stałych                            360.000 zł
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                 1.465.475 zł    
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                637.700 zł
   - dotacje celowe w ramach programów UE                        125.300 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                        7.500 zł            
II. Dochody majątkowe w wysokości                            585.000 zł
    w tym:
   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                             560.000 zł
   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                               25.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                        12.107.657 zł    

     z tego:
 I.  Wydatki bieżące ogółem                                11.332.657 zł
         w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                               8.269.442 zł
     z tego na:
          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      5.491.818 zł
          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych               2.777.624 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                   90.000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 2.399.570 zł
4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                     164.220 zł
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                       59.425 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego                             350.000 zł
    
II.  Wydatki majątkowe ogółem                                    775.000 zł
      z tego na:
          a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                          775.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości                                 1.042.900 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1.    Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek:
- spłata rat pożyczki w wysokości – 25.000 zł
- spłata rat kredytów w wysokości – 1.017.900 zł.

§ 2

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  w wysokości 700.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;

§ 3

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 98.000 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   60.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   60.000 zł

§ 5

 Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                            
a/ dochody w wysokości                                       5.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                    5.000 zł

Szczegółowość dochodów  i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                - dochody -    1.465.475 zł
                - wydatki -    1.465.475 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- dochody -     50.000 zł
- wydatki -     50.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            60.000 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -      32.600 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           27.400 zł    
  
§ 9

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych  
     zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
    nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty  
    kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2013 roku.
3. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2013-01-03 12:48:09Załączniki nr 1-10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :