Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/260/18

Z dnia:2018-06-21
Przedmiot uchwały:zmieniająca uchwałę nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr LIV/260/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 21 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 4 ust.1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§1

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz.4425 z 2016 r. , zmienionego uchwałą nr XXIX/148/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 października  2016 roku /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz.4875 z 2017 r./ wprowadza się następujące zmiany:

1.W rozdziale 2 w § 3 ust.1  pkt.1 lit. f otrzymuje następujące brzmienie :

"f) odpady komunalne ulegające biodegradacji ,ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów , w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,"

2.W rozdziale 4 w § 17 skreśla się ust.1  o dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej treści:
"1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1)    dla niesegregowanych lub zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie , przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników lub worków;
2)    dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw.”bio”) ,odpadów zielonych i odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji  - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie  -  z uwzględnieniem , że w okresie od kwietnia do października odbiór będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;
3)    dla selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (tzw. suchych) – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie , przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości i pojemników ogólnodostępnych ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników lub worków;
4)    dla selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych szklanych  - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości i pojemników ogólnodostępnych ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników lub worków;
5)    odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym – nie rzadziej niż dwa razy w roku,  oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga Adamczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr LIV/260/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 21 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2017 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016  roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów (Dz.U. z 2017r. poz.19) Gmina Marciszów ma obowiązek wprowadzić selektywną zbiórkę z podziałem na cztery frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji ,ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów  wynika z konieczności doprecyzowania zapisów w Regulaminie. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostosowania do rozporządzenia Ministra Środowiska , sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dlatego też uznano   za uzasadnione  zmodyfikowanie zapisów Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.

Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :