Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/28/19

Z dnia:2019-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Marciszów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sędzisławiu


UCHWAŁA Nr VI/28/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Marciszów prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sędzisławiu.
          
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 5 ust. 4 ustawy  z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 ze zm.) Rada Gminy Marciszów
 
uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Marciszów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Marciszów oznaczonej jako działka nr 446/5 o pow. 0,9035 ha położonej w Sędzisławiu.

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak
 


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/28/19
 Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2019 r.


Gmina Marciszów jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 446/5 oraz właścicielem prawa własności budynku gospodarczego i obiektu budowlanego w postaci drogi o nawierzchni asfaltowej zlokalizowanego na tej działce. Przedmiotowe prawa Gmina nabyła na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4950/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
Działka stanowi drogę o charakterze lokalnym. Wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do budynków mieszkalnych, zakładu przemysłowego a także przedsiębiorstwa usługowego i położona jest w ciągu drogi gminnej numer 114376D (poprzedni numer 1231060).
Nieruchomość jest niezbędna i wykorzystywana do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy dróg gminnych (art.7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). W związku z tym Gmina może na podstawie przepisu art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ubiegać się o przekazanie mienia Skarbu Państwa w postaci prawa własności tej nieruchomości nieodpłatnie, w drodze decyzji Wojewody. Jest to tzw. „komunalizacja na wniosek”. Podstawową przesłanką do uzyskania przez Gminę mienia w tym trybie jest wykazanie bezpośredniego związku z realizowanymi zadaniami, co w tym przypadku jest spełnione.
Pozyskanie prawa własności nieruchomości spowoduje zwolnienie Gminy z obciążenia finansowego w postaci opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.      
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :