Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVI/146/08

Z dnia:2008-09-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kamienna Góra położonych na terenie gminy Marciszów


Uchwała Nr XXVI/146/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 września  2008r


w sprawie: zaopiniowania wniosku  o uznaniu za ochronne lasów  Skarbu Państwa będących w zarządzie  Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kamienna Góra położonych  na terenie   gminy Marciszów  .


Na podstawie  art.16 ust.1 i 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U z 2005r,Nr 45, poz.435 z późn.zm.)oraz  art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001r , Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje:

§ 1

1. Opiniuje się  pozytywnie przedstawiony przez Regionalną Dyrekcję Lasów  Państwowych we Wrocławiu  ul.Grunwaldzka nr 90, wniosek  o uznanie   za ochronne  lasów Skarbu Państwa  będących  w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa  Kamienna Góra  położonych na terenie  gminy Marciszów.
2. Wykaz  lasów  wnioskowanych do uznania za lasy ochronne załączony do wniosku  stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marciszów

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :