Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/31/2015

Z dnia:2015-03-26
Przedmiot uchwały:w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2015 roku”


UCHWAŁA Nr VI/31/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 marca 2015r

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w  2015 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U  z 2013r, poz.594 ze zm.)  art. 11a  ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt ( tekst jednolity: Dz. U  z 2013r, poz. 856 ze zm.)oraz  art.3 ust.2,pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz U z 2013,poz.1399),  Rada Gminy Marciszów  

uchwala, co następuje:

§ 1
 
Przyjmuje się ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów  w 2015 roku„ w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie
do   projektu Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 marca 2015r

w sprawie : Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2015 roku”.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. tj.Dz U  z 2013r , poz.856 ) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje obligatoryjnie radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Uchwalenie przez gminę „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  „  przyczyni się do ograniczenia bezdomności  zwierząt, porzucania zwierząt  bez żadnych  konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.
 „  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm.Marciszów w 2015 roku,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak :
 1.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2.opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3.odławianie bezdomnych zwierząt;
 4.obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5.poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6.usypianie ślepych miotów;
 7.wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
  gospodarskich;
 8.zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację, które zostały   przedstawione w formie tabelarycznej, (załącznik nr 1  do „ Programu” ).
Stosownie do zapisu art.11a ust.7 w/cytowanej ustawy projekt Programu został przekazany do zaopiniowania:
-  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamiennej Górze  z/s ul.Wałbrzyska nr 2c,
- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarządowi Koła w Jaworze z/s ul.Wincentego Witosa  B lok.3 ,
- dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy  tj.Kołom   Łowieckim:  „Darz Bór” w Marciszowie, ”Dzik” w Jaworze , ”Knieja” w Wałbrzychu ,”Rogacz” w Pisarzowicach.
Zgodnie z art. 11 a pkt.8 w/w ustawy podmioty wyszczególnione w ustawie wydają opinie w przedmiocie sprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. Nie wypowiedzenie się w w/w terminie  uznaje się za akceptację  programu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze, Koło Łowieckie „Darz Bór” w Marciszowie wypowiedzieli się w sprawie i zaopiniowali program pozytywnie. Pozostałe trzy  koła pomimo prawidłowego zawiadomienia  nie  wypowiedzieli się  w ustalonym terminie,co uznaję się za akceptację programu.
 
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2015 roku był również poddany  Konsultacjom  społecznym  które były przeprowadzane w okresie od dnia 15 stycznia 2015r do 28 stycznia 2015r. W wyznaczonym terminie trwania konsultacji  nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące   projektu „Programu..” .

Rada Gminy Marciszów realizując obowiązki  nałożone na gminę zobowiązana jest do podjęcia  uchwały w sprawie przyjęcia Programu.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2015-03-31 19:43:29Załączniki nr 1, 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :